Logo GAK

placówki

Pracownicze Plany Kapitalowe GAK

Pracownicze Plany Kapitalowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

PPK zostały opracowane po to, aby:

 • zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków;
 • wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy,
 • pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników,

Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Poszerzenie systemu długoterminowego oszczędzania o to nowe rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Podczas prac nad ustawą o PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy – po czym dostosowano je do polskich realiów. Tak jak w innych krajach rozwiniętych (od Niemiec, przez Wielką Brytanię i kraje skandynawskie, po Stany Zjednoczone, Kanadę i Nową Zelandię), tak i w Polsce ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników spoczywa na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa.

Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa.

Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.
Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika. Oszczędzający przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł.

Informacja o przystąpieniu GAK do PPK

Niezbędne dokumenty

 1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat
 2. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK
 3. Informacja dla pracowników/zleceniobiorców Gdańskiego Archipelagu Kultury

Pracownicze Plany Kapitałowe (informacja dla osób spoza GAK zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych)

 1. Zgoda na przetwarzanie adresu e-mail do celów informacyjnych związanych z PPK
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niezbędne dokumenty do pobrania

 1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat
 2. Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 3. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK
 4. Wniosek o dokonywanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
 5. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK