Logo GAK

placówki

Polityka Prywatności GAK

Polityka Prywatności

O Polityce prywatności

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku (80-026) przy ul. Dworcowej 9, w tym danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze strony internetowej  www.gak.gda.pl i jej podstron, jak również przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera GAK.

Gdański Archipelag Kultury w pełni szanuje prawo do prywatności Użytkowników strony www.gak.gda.pl oraz gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Zapewniamy, że obowiązująca w GAK polityka ochrony danych osobowych spełnia standardy bezpieczeństwa i jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Polityka ma zastosowanie do każdej strony internetowej, usługi odsyłającej do tej informacji, a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem, drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście w siedzibie Administratora. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę internetową Administratora Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje Polityka.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością kulturalną oraz korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych.

Definicje

 1. Administrator – Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk.
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności oraz cookies.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce a także osoba fizyczna której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. kierująca do Administratora zapytanie w formie emaila.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.gak.gda.pl

Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych osobowych w GAK wysyłając emaila na adres poczty elektronicznej : daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

W zakresie kontaktu drogą telefoniczną lub email

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej pytania lub za pośrednictwem formularza kontaktowego i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.

Newsletter

Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody.

W zakresie korzystania z Serwisu:

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • analitycznym i statystycznym – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • badania aktywności Użytkownika w Serwisie – Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli korzystają Państwo z naszych kanałów społecznościowych, możemy zbierać szczegóły tej komunikacji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana. Więcej na temat gromadzenia i wykorzystywania danych m.in. przez Facebook i na temat ochrony prywatności można znaleźć na stronach kanałów społecznościowych.

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w związku z realizacja obowiązków prawnych na niego nałożonych, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą. Takie dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych, będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników, jakie zostały przez nich przekazane Administratorowi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Odbiorcy Danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności kulturalnej, wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty, udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tj. dostawcy usług teleinformatycznych, upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora danych osobowych.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku (80-026) przy ul. Dworcowej 9 wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Miasta Gdańsk pod poz. 2/92.

Inspektor ochrony danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo się skontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych w GAK wysyłając emaila na adres poczty elektronicznej : daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) i f) RODO w celu: realizacji umów zawartych z Kontrahentami, Zleceniobiorcami, Wykonawcami GAK; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub do udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane na adresy e-mailowe GAK oraz kontaktu w sprawach związanych z działalnością GAK za pomocą m.in. poczty elektronicznej oraz w celu informowania za pośrednictwem korespondencji elektronicznej o wydarzeniach i działalności GAK. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody m.in. uczestników zajęć, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń organizowanych rzez GAK.

Informacje o odbiorcach danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z GAK, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GAK przetwarzają Państwa dane osobowe w ramach realizacji usług i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami m.in. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania informatyczne oraz organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną GAK lub do momentu wycofania zgody.

Realizacja praw

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na zasadach określonych prawem przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji w/w praw prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.

Obowiązek podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najskuteczniejsze środki technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że wszelka korespondencja kierowana do Gdańskiego Archipelagu Kultury zawierająca: informacje o treści obraźliwej, wyrażającej pogróżki, szkalującej, wulgarnej, szkodliwej czy niedozwolonej oraz inne informacje naruszające wizerunek i dobro GAK może zostać zgłoszona do odpowiednich organów ścigania.

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej

Nasza strona internetowa może zbierać ogólne informacje, w tym adres IP i typ przeglądarki urządzenia do uzyskania dostępu. Administrator korzysta w celach analitycznych i statystycznych z serwisu Google Analitics, usługi analitycznej firmy Google. Jest to system statystyk, dzięki któremu, Administrator może uzyskać informacje na temat użytkownika odwiedzającego stronę Administratora i przeanalizowania ruchu na stronach GAK. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika.

Jeśli korzystają Państwo z naszych kanałów społecznościowych , możemy zbierać szczegóły tej komunikacji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana. Więcej na temat gromadzenia i wykorzystywania danych m.in. przez Facebook i na temat ochrony prywatności można znaleźć na stronach kanałów społecznościowych.

Pliki cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach stron internetowych Gdańskiego Archipelagu Kultury stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny www.gak.gda.pl bez zmian ustawień w przeglądarce oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików.

Rezygnacja z gromadzenia plików cookies

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić te ustawienie. Niedokonanie stosownych ustawień w przeglądarce internetowej jest przez nas traktowane jako zgoda na gromadzenie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies oraz dostęp do informacji przechowywanych w tych plikach przez GAK.

Definicje

 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą prowadzony jest serwis internetowy.
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  b) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych.
 2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
  internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i
  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
  internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową informujemy Cię, że korzystamy na niej z plików cookie i innych technologii (w tym śledzących lub profilujących), aby strona ta poprawnie działała, żeby personalizować treści i reklamy, które Ci wyświetlamy oraz by analizować statystyki odwiedzin. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie przez nas ze wszystkich powyższych plików cookie albo dostosować ustawienia plików cookie do własnych preferencji, klikając na banerze, który wyświetli Ci się przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej, przycisk “Ustawienia plików cookie”.

Udzielone zgody możesz w każdym momencie cofnąć, wywołując ponownie baner do zarządzania plików cookie poprzez kliknięcie przycisku “Ustawienia plików cookie”, znajdującego się w stopce naszej strony internetowej. Plik “cookie” to niewielki plik tekstowy, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem (np. smartfona), który jest następnie otwierany przy następnych wejściach na stronę, aby zidentyfikować przeglądarkę użytkownika, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, “żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.

Rodzaje plików cookies wykorzystywane w Serwisie:

 • Niezbędne do świadczenia usług (np. utrzymywanie sesji).
 • Funkcjonalne – pomagające nam dostosować wygląd strony i wyświetlane reklamy do Twoich preferencji, analizujące ruch na stronie i zainteresowanie publikowanymi materiałami.
 • Marketingowe – Marketingowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań
 • Analityczne – pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie.
 • cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia; Użytkownika.
 • cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

GOOGLE ANALYTICS

Serwis GAK korzysta z oprogramowania Google Site Kit. Jest to zestaw narzędzi wchodzących w skład Google Analytics, które pozwalają na analizę ruchu na stronie internetowej. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć na Polityka prywatności Google.com

Kod śledzący Google Analitycs wykorzystue pliki cookies firmy Google LLC. W każdej chwili można również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

Google Site Kit przetwarza podstawowe dane demograficzne, przybliżoną lokalizację Użytkownika, liczbę Użytkowników Serwisu, statystyki sesji, informacje o przeglądarce i urządzeniu. Więcej informacji na Zbieranie danych przez Google Analytics.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Dane osobowe przetwarzane w Serwisie przechowywane są na serwerach znajdujących się w UE.  Więcej informacji na Dane i prywatność w Unii Europejskiej.

Okres przetwarzania Danych osobowych

Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, wówczas dane przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub ustania tego interesu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa podmiotów danych

Administrator realizuje przysługujące osobom, których dane dotyczą uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W szczególności każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

Zgoda wyrażona przez podmioty danych za pośrednictwem Serwisu może zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.

Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji “prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres poczty Administratora bądź listownie na adres siedziby Administratora podany w punkcie I Polityki.

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Bezpieczeństwo Danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO. Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.