Logo GAK

placówki

Polityka Prywatności GAK

Polityka Prywatności

O Polityce prywatności

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku (80-026) przy ul. Dworcowej 9, w tym danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze strony internetowej  www.gak.gda.pl i jej podstron.

Gdański Archipelag Kultury w pełni szanuje prawo do prywatności Użytkowników strony www.gak.gda.pl oraz gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Zapewniamy, że obowiązująca w GAK polityka ochrony danych osobowych spełnia standardy bezpieczeństwa i jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku (80-026) przy ul. Dworcowej 9 wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Miasta Gdańsk pod poz. 2/92.

Inspektor ochrony danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo się skontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych w GAK wysyłając emaila na adres poczty elektronicznej : daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) i f) RODO w celu: realizacji umów zawartych z Kontrahentami, Zleceniobiorcami, Wykonawcami GAK; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub do udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane na adresy e-mailowe  GAK oraz kontaktu w sprawach związanych z działalnością GAK za pomocą m.in. poczty elektronicznej oraz w celu informowania za pośrednictwem korespondencji elektronicznej o wydarzeniach i działalności GAK. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody m.in. uczestników zajęć, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń organizowanych rzez GAK.

Informacje o odbiorcach danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z GAK, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GAK przetwarzają Państwa dane osobowe w ramach realizacji usług i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami m.in. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania informatyczne oraz  organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną GAK lub do momentu wycofania zgody.

Realizacja praw

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na zasadach określonych prawem przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji w/w praw prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.

Obowiązek podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najskuteczniejsze środki technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że wszelka korespondencja kierowana do Gdańskiego Archipelagu Kultury zawierająca: informacje o treści obraźliwej, wyrażającej pogróżki, szkalującej, wulgarnej, szkodliwej czy niedozwolonej oraz inne informacje naruszające wizerunek i dobro GAK może zostać zgłoszona do odpowiednich organów ścigania.

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej

Nasza strona internetowa może zbierać ogólne informacje, w tym adres IP i typ przeglądarki urządzenia do uzyskania dostępu. Administrator korzysta w celach analitycznych i statystycznych z  serwisu Google Analitics, usługi analitycznej firmy Google. Jest to system statystyk, dzięki któremu, Administrator może  uzyskać informacje na temat użytkownika odwiedzającego stronę Administratora i przeanalizowania ruchu na stronach GAK.  Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika.

Jeśli korzystają Państwo z naszych kanałów społecznościowych , możemy zbierać szczegóły  tej komunikacji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana. Więcej na temat gromadzenia i wykorzystywania danych m.in. przez Facebook i na temat ochrony prywatności można znaleźć na stronach kanałów społecznościowych.

Pliki cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach stron internetowych Gdańskiego Archipelagu Kultury stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny www.gak.gda.pl bez zmian ustawień w przeglądarce oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików.

Rezygnacja z gromadzenia plików cookies

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić te ustawienie. Niedokonanie stosownych ustawień w przeglądarce internetowej jest przez nas traktowane jako zgoda na gromadzenie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies oraz dostęp do informacji przechowywanych w tych plikach przez GAK.

Definicje

 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą prowadzony jest serwis internetowy.
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Wykorzystywane są dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  b) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych.
 2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.