Logo GAK

placówki

Powrót do GAKu Logo GAK

Regulamin Mobilny Dom Kultury

Regulamin

Regulamin warsztatów organizowanych w ramach „Mobilnego Domu Kultury”

 

 

 1. Organizatorem warsztatów organizowanych w ramach Mobilnego Domu Kultury (dalej: „Warsztaty”) jest Gdański Archipelag Kultury (zwany dalej „Organizatorem”), tel. (58)306 66 76, adres e-mail:sekretariat@gak.gda.pl.
 2. Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz bezwzględną akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania oraz stosowania zasad w nim zawartych.
 3. Warsztaty odbędą się w różnych lokalizacjach,  zgodnie z programem znajdującym się na stronie https://gak.gda.pl/
 4. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
 5. Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 6. Zapisy prowadzone są poprzez stronę https://evenea.pl/pl
 7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem korzystania z serwisu Evenea.pl oraz polityką prywatności i akceptuje ich postanowienia.
 8. W przypadku osób niepełnoletnich zapisu na Warsztaty dokonują wyłącznie opiekunowie prawni Uczestnika i to oni, w imieniu Uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Każdy Uczestnik Wydarzenia, przebywając na terenie budynku, w którym odbywają się Warsztaty zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji regulaminu obowiązującego na terenie budynku. Regulamin budynku dostępny jest w widocznym miejscu na terenie Warsztatów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Warsztatów; za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na terenie Warsztatów.
 11. Uczestnicy Warsztatów mają obowiązek natychmiastowego stosowania się do poleceń Organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane na bieżąco obsłudze Warsztatów.
 12. Organizator może sporządzić z przebiegu Warsztatów relację fotograficzną lub video, na której mogą zostać utrwalone wizerunki uczestników lub ich opiekunów oraz wykonanych przez Uczestników prac, a która wykorzystana zostanie w celach marketingowych, w celu informowania o działalności realizowanej przez Organizatora w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora, Partnera lub podmiotów współpracujących z Organizatorem lub w innych kanałach przekazu.
 13. Opiekunowie niepełnoletnich Uczestników Warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku swojego i dzieci przez Organizatora w sposób i w zakresie wskazanym powyżej.
 14. Zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i dostępne są w wiadomości zwrotnej po dokonaniu zapisów na warsztaty oraz w miejscu przeprowadzenia Warsztatów, tuż przed ich rozpoczęciem.
 15. Organizator nie odpowiada za rzeczy stanowiące własność uczestników lub ich opiekunów. Każdy uczestnik odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście.
 16. Uczestnik Warsztatów lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika Warsztatów odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika  innym osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się w miejscu realizacji Warsztatów.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia, sytuacje nieprzewidziane
  lub wynikające z działania siły wyższej, których następstwa mogą utrudnić lub uniemożliwić organizację warsztatów.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 19. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej https://gak.gda.pl
 20. We wszystkich sprawach niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.
 21. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie i przebiegu Warsztatów.
 1. Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w warsztatach można składać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia danej sytuacji, pisemnie na następujący adres korespondencyjny: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9,80-026 Gdańsk lub skanem na adres e-mail: sekretariat@gak.gda.pl. Termin rozpatrzenia pisma w w/wym. sprawach to 7 dni od dnia ich doręczenia pod w/wym. adres.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:
 3. Administratorem danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów prawnych zgłaszających się na warsztaty jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku (80-026) przy ul. Dworcowej 9, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Miasto Gdańsk pod nr 2/92.
 4. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.
 5. Dane osobowe uczestników pozyskane w związku z dokonaniem zapisów będą przetwarzane w celu zgłoszenia i rejestracji udziału w warsztatach, wzięcia udziału w nich i kontaktu z opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej w przypadku takiej konieczności oraz w celach promocyjnych i informacyjnych, także po zakończeniu warsztatów.
 6. W zakresie wizerunku – dane osobowe, w przypadku wyrażenia zgody, przetwarzane będą w celu:

– umieszczenia wizerunku na stronie internetowej Administratora;

– sporządzania dokumentacji zdjęciowej i filmów z przebiegu organizowanych przez Administratora eventów, imprez i innych wydarzeń oraz informowania o w/w wydarzeniach i zdawania relacji z tych wydarzeń, w celu promowania i reklamy Administratora, w tym podejmowania działań marketingowych.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, uprawnionej do reprezentowania osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) w zw. z art. 9 ust. 2a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym w szczególności w przypadku publikacji zdjęć lub filmów z utrwalonym wizerunkiem z wydarzeń organizowanych przez Administratora;
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w warsztatach. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w warsztatach.
 3. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów prawnych nie będą udostępnione innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych.
 4. Dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów lub do momentu wycofania zgody.
 6. Zgoda udzielona przez opiekuna prawnego uczestnika może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, jakiego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 7. Ponadto, informujemy, że uczestnik ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do przeniesienia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

zobacz nas na: