Familijne

Okienko dla wnuczka

Jesteś tutaj

Drodzy Seniorzy!
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, zostając w domu, zazwyczaj nie macie kontaktu z wnukami i bardzo za nimi tęsknicie. Zachęcamy Was do twórczości literackiej, napiszcie wiersz bądź krótkie opowiadanie dla wnuków lub prawnuków. Ważne jednak, aby miał pozytywny wydźwięk, aby dawał nadzieję, na szybkie spotkanie dziadków z wnukami. Napisane utwory bardzo prosimy wysyłać pocztą mailową na adres projektornia@gak.gda.pl, abyśmy my jako pośrednicy tych dobrych życzeń mogli je opublikować w Internecie

 

Regulamin projektu on-line pt. „Okienko dla wnuczka” organizowanego w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020

 

Termin nadsyłania prac: 25.05.2020

 1. Organizatorem projektu jest Projektornia GAK, ul. Dworska 29a, 80-506 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem.
 2. Projekt on-line pt. „Okienko dla wnuczka”, organizowany w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020 jest skierowany do seniorów oraz dorosłych w wieku 55+.
 3. Celem projektu jest stworzenie wiersza bądź krótkiego opowiadania, skierowanego do wnuczka/wnuczki (bądź prawnuka/prawnuczki). Założeniem projektu jest, aby tekst miał pozytywny wydźwięk, aby dawał nadzieję na szybkie spotkanie stęsknionych dziadków z wnukami.
 4. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do projektu jedną pracę.
 5. Prace należy wysyłać tylko on-line, na adres projektornia@gak.gda.pl
 6. Do pracy należy dołączyć, kartę zgłoszenia (wzór w załączniku Regulaminu), w której znajdują się podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy.
 7. Kartę zgłoszenia podpisują autorzy prac oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja i zapoznanie się z regulaminem projektu. Przesłanie pracy  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 9. Termin emisji prac na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora: 01.06.2020.
 10. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w projekcie prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.
 11. Prace zgłoszone w projekcie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.
 12. Uczestnictwo w projekcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.
 13. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej w projekcie, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po zakończeniu projektu.
 14. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Projektu:

  1) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

  2) oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach projektu oraz w zakresie poniższej licencji;

  3) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

  4) upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

  1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu on-line organizowanego w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020 jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.
  3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia projektu on-line „Okienko dla wnuczka” organizowanego w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020 Gdańskiego Archipelagu Kultury, w celach marketingowych i promocyjnych, także po zakończeniu projektu.
  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.
  5. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora. Dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione w związku z prezentacją prac.
  6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
  7. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych w celach związanych z  projektem jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek  udziału w projekcie.
  10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 15. Prace zgłoszone w projekcie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora oraz na stronach www Organizatora.
 16. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 17. Regulamin jest dostępny na stronie www.gak.gda.pl
 18. Organizator pozostawia sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczy.
 19. We wszystkich sprawach dotyczących projektu, w tym niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.
 20. Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania projektu bez podania przyczyny.
 21. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 

Nie

KARTA ZGŁOSZENIA


REGULAMIN