Familijne

Mój wielki przodek | on-line

Jesteś tutaj

Seniorze, Seniorko!

Zachęcamy  was do pozostania w domu i przejrzenia swoich domowych albumów fotograficznych oraz podzielenia się z nami historią o swoich przodkach, którzy osiągnęli coś niezwykłego w dowolnej dziedzinie życia – być może byli odkrywcami, politykami, społecznikami, docenionymi nauczycielami. Jeśli macie Państwo ochotę przyjąć nasze wyzwanie, prosimy dosłanie scanu zdjęcia wraz z opisem osoby na niej widniejącej i jej osiągnięć życiowych. Zdjęcia prosimy dosyłać na adres projektornia@gak.gda.pl, docelowo zaprezentujemy je na naszym profilu facebook’owym. Termin: 01.06.2020.

 

Regulamin projektu on-line pt. „Mój wielki przodek” organizowanego w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020

 

Termin nadsyłania prac: 01.06.2020

 

 

 

 

 

 1. Organizatorem projektu jest Projektornia GAK, ul. Dworska 29a, 80-506 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem.
 2. Projekt on-line pt. „Mój wielki przodek”, organizowany w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020 jest skierowany do dorosłych w wieku 55+ oraz seniorów.
 3. Celem projektu jest podzielenie się historią o swoich przodkach, którzy osiągnęli coś niezwykłego w dowolnej dziedzinie życia – być może byli odkrywcami, politykami, społecznikami, docenionymi nauczycielami. Uczestnicy i uczestniczki winni wysłać krótki opis swojego przodka, mile widziane są także scany zdjęć z rodzinnych albumów, przedstawiające opisywaną osobę.
 4. Uczestnicy/uczestniczki mają obowiązek posiadać zgodę osoby widniejącej na zdjęciu lub dysponenta praw do wizerunku do  wykorzystanie wizerunku. Uczestnik zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw do wizerunku oraz innych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do projektu jedną pracę.
 6. Prace należy wysyłać tylko on-line, na adres projektornia@gak.gda.pl
 7. Do pracy należy dołączyć, kartę zgłoszenia (wzór w załączniku Regulaminu), w której znajdują się podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy.
 8. Kartę zgłoszenia podpisują autorzy prac oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Termin emisji prac na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora: 08.06.2020.
 10. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w projekcie prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.
 11. Prace zgłoszone w projekcie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.
 12. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja i zapoznanie się z regulaminem projektu. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 13. Uczestnictwo w projekcie jest jednoznaczne z wyrażeniem bezterminowej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.
 14. Korzystanie z pracy w ramach licencji, udzielonej przez uczestnika, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej w projekcie, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po zakończeniu projektu.
 15. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Projektu

1) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługują mu wszystkie prawa autorskie, zgody i upoważnienia do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich lub że posiada upoważnienie do dysponowania pracami pochodzące od twórcy

2) oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach projektu oraz w zakresie poniższej licencji;

3) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

4) upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

16. Dane osobowe:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych uczestników projektu on-line  „Mój wielki przodek” organizowanego w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020 jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.

c)  Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia projektu on-line „Mój wielki przodek”, organizowanego w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020 Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach marketingowych i promocyjnych, także po zakończeniu projektu.

d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

e) Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora. Dane osobowe autorów w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione w związku z emisją projektów.

f) Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.

g) Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i)  Podanie danych osobowych w celach związanych z projektem jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w tym projekcie.

j)  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

17. Prace zgłoszone w projekcie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora oraz na stronach www Organizatora.

18. Decyzje organizatora w sprawach związanych z projektami są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

19. Regulamin jest dostępny na stronie www.gak.gda.pl

20. Organizator pozostawia sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.

21. We wszystkich sprawach dotyczących projektu, w tym niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.

22. Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania projektu bez podania przyczyny.

23. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Nie

KARTA ZGŁOSZENIA


REGULAMIN