Konkurs

Kultura na warsztacie

Jesteś tutaj

 

Regulamin konkursu „Kultura na warsztacie”

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa zasady przebiegu i organizacji konkursu na warsztaty twórcze pt.:
  „Kultura na warsztacie”, które zostaną zrealizowane przez Autorów na terenie Gdańska
  we współpracy z Projektornią Gdański Archipelag Kultury (zwany dalej GAK).
 2. Regulamin określa zasady wyboru sześciu projektów mieszkanek i mieszkańców Gdańska.
 3. Organizatorem konkursu jest Projektornia Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworska 29 A,
  80-506 Gdańsk, tel. (58) 343 46 91, mail: projektornia@gak.gda.pl  (zwany dalej Organizatorem).
 4. Cele konkursu:
  1. odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych na terenie Gdańska
  2. angażowanie mieszkanek i mieszkańców Trójmiasta i okolic w tworzenie życia społeczno-kulturalnego w swoim otoczeniu
  3. nawiązanie przez Gdański Archipelag Kultury stałej relacji z mieszkankami i mieszkańcami Gdańska.

§2.

ORGANIZACJA KONKURSU:

 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkanki i mieszkańcy województwa pomorskiego, (zwani dalej Autorem). Pomysły mogą zgłaszać jedynie osoby pełnoletnie.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GAKu oraz członkowie jury.
 3. Każdy Autor zgłasza swój projekt na warsztat twórczy zwany dalej „Projektem” na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do regulaminu.
  Formularz dostępny jest na stronie internetowej: gak.gda.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Wybrane w konkursie projekty będą realizowane w najbliższym możliwym terminie.
 5. Zgłoszone projekty w ramach konkursu muszą być własnymi pomysłami Autorów.
 6. Projekty nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 7. Realizacja projektu może odbywać się jedynie w siedzibie Organizatora.
 8. Każdy Autor może zgłosić jeden projekt.
 9. W konkursie wybranych zostanie sześć projektów warsztatów twórczych.
 10. Każdy warsztat liczyć ma 10 godzin i powinien zostać przeprowadzony przez Autora w ciągu czterech wybranych tygodni, w okresie wskazanym w pkt. 4.
 11. Charakter zgłoszonych warsztatów artystycznych i liczba ich uczestników zależy od Autora.
 12. Organizator zapewni Autorowi niezbędne do przeprowadzenia warsztatów twórczych materiały oraz wsparcie merytoryczne. Konkretne terminy warsztatów zostaną ustalone podczas spotkania organizacyjnego z Autorami nagrodzonych projektów.
 13. Za przeprowadzone warsztaty twórcze każdy Autor otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1250 zł brutto.
 14. Organizator przeprowadzi rekrutację uczestników warsztatów twórczych.
 15. Udział w warsztatach i wydarzeniach odbywających się w ramach projektu musi być bezpłatny.
 16. Warsztaty twórcze zakończą się wspólny pokazem efektów pracy uczestników, podsumowującym projekt.
 17. Zgłoszenie do konkursu (wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez Autora) należy przesłać wyłącznie on-line w terminie do dnia 6 maja 2020, drogą mailową (skan z podpisem) na adres: projektornia@gak.gda.pl
 18. Formularze złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
 19. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 20. Osoby, które złożą formularze zgłoszeniowe do 1 maja 2020 r., mają możliwość uzupełnienia braków formalnych (brak podpisu, niewypełnienie wszystkich pól w formularzu). Informacja o błędach przesyłana jest na wskazany we wniosku adres mailowy w terminie do 3 dni roboczych.
 21. Prawidłowo wypełniony, podpisany przez Autora formularz zgłoszeniowy, jest podstawą do zakwalifikowania do konkursu.
 22. Autor, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na zamieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej GAK-u oraz we wszelkich publikacjach i innych mediach związanych z organizacją konkursu.
 23. Autor zgłaszając Projekt do Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Projektu przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji: kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie oraz publikowanie materiałów, do celów tak niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

 

§3.

WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI:

 

W celu zapewnienia jak największej przejrzystości wybór projektów w ramach konkursu odbędzie się we wskazany niżej sposób:

 1. Jury - na podstawie kryteriów wyboru – przyznaje punkty i tworzy listę rankingową zgłoszonych projektów. Sześć z najwyższą liczbą punktów zostanie wybranych przez jury do realizacji.
 1. Jury składać się będzie z pięciu osób: pracowników merytorycznych Organizatora oraz społeczników działających na rzecz dzielnicy Brzeźno.
 2. Obrady jury odbędą się 8 maja 2020 w siedzibie Organizatora.
 3. Kryteria wyboru:
  1. zgodność projektu z celami konkursu
  2. stopień zaangażowania społeczności lokalnej w realizację inicjatywy
  3. staranność wypełnienia formularza
  4. czy pomysł odpowiada na zdiagnozowane w ramach projektu potrzeby kulturalne
  5. możliwość realizacji projektu z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych Organizatora oraz w określonych ramach czasowych.
 4. Punkty przyznajemy za: przygotowanie opisu działań – co i w jaki sposób Autor chce zrealizować oraz czy jest to możliwe w ramach założonego budżetu i zasobów Organizatora (0-5 pkt); zgodność celu/celów projektu z celami konkursu (0-7 pkt); zaangażowanie społeczności lokalnej (0-5 pkt), zaangażowanie różnorodnych odbiorców i uwzględnienie grup, które w diagnozie zostały wskazane jako te, dla których brakuje oferty kulturalnej (0-5 pkt), przygotowanie harmonogramu uwzględniającego wszystkie etapy projektu (0-3 pkt).
 5. W przypadku rezygnacji Autora z realizacji wybranego w konkursie projektu, do realizacji zostaje skierowany kolejny projekt z listy rankingowej.
 6. Autor wybranego projektu otrzymuje możliwość sfinansowania jego realizacji za pośrednictwem Organizatora zgodnie z zaakceptowanym przez Organizatora kosztorysem.
 7. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kosztorysie projektu.
 8. Realizacja zgłoszonego projektu odbywa się pod opieką pracowników merytorycznych zatrudnionych przez Organizatora. Organizator zapewnia Autorowi wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji przedsięwzięcia.
 9. Zakup materiałów i usług (zgodnie z kosztorysem) niezbędnych do realizacji projektu odbywa się za pośrednictwem Organizatora.
 10. Szczegółowe informacje: www.gak.gda.pl , projektornia@gak.gda.pl
 11. Z chwilą przesłania projektu do Organizatora Uczestnik Konkursu:

1) Oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą projektu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tego projektu, który nie są obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

2) oświadcza, iż projekt nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż autor uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

3) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z projektu w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

4) upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu projektu publiczności.

 1. Projekty zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.
 3. Korzystanie z projektów w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa projektu zgłoszonego na Konkurs.
  1. Dane osobowe: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
   1. Administratorem danych osobowych uczestników (autorów projektów)  konkursu „Kultura na warsztacie” jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
   2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z wyznaczonym przez GAK Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.
   3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Kultura na warsztacie” Gdańskiego Archipelagu Kultury, oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
   4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
   5. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe autorów wybranych projektów w postaci imienia i nazwiska mogą zostać upublicznione  w związku z ogłoszeniem wyników.

 1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
 2. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
 6. Decyzja jury jest niepodważalna.
 7. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 8. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora www.gak.gda.pl

 

 

Nie

ZGŁOSZENIE


REGULAMIN


06.05.20
środa
10:00
Projektornia
Konkurs
Nie