Ruchowe

Kobiecość w nowiu

Jesteś tutaj

Medytacja | Gimnastyka słowiańska | Kąpiel w dźwiękach gongów
---------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy na specjalny wieczór dla kobiet
Niedziela 23 lutego 2020
godz. 18.00-21.00
Koszt: 40 zł
 
UWAGA!
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne są zapisy!
 
Prowadzenie:
Joanna Armatowska – certyfikowana instruktorka gimnastyki słowiańskiej dla kobiet w tradycji białoruskiej; uwielbia energię kobiecych kręgów, piękno polszczyzny, zapach i dźwięki lasu. Ukończyła Kurs muzykoterapii organicznej – gongi i instrumenty archaiczne w terapii i profilaktyce. Animatorka i pasjonatka słowiańszczyzny. Z wykształcenia dr Nauk Humanistycznych w zakresie Literaturoznawstwa.
--------------------------------------------------------------------------------------
DAJ SOBIE CZAS. Posłuchaj jak pulsuje Twoje życie wewnętrzne, poczuj energię kobiecego kręgu: bezpiecznego, nieoceniającego, szanującego. Podczas naszego spotkania w okolicach nowiu będziemy: pracować z oddechem i intencją, odcinać się od tego, co niechciane i zapraszać nowe, medytować, praktykować wdzięczność, ćwiczyć ciało i relaksować się podczas muzycznych sesji.
 
MEDYTUJ. Nasz głęboki oddech, który świadomie dotlenia najgłębiej położone komórki ma uzdrawiającą moc. Oddychaj więc, bądź w swoim ciele, docieraj do swojego radośnie bijącego serca.
 
ZANURZ SIĘ W DŹWIĘKACH. Dźwięki organiczne, wydobywające się alikwotami z archaicznych instrumentów harmonizują duszę i ciało: gong rezonuje najsilniejszymi dźwiękami spośród znanych nam instrumentów, wprawiając w wibrację każdą komórkę ciała. Ułóż się wygonie, zamknij oczy, poczuj uzdrawiające wibracje dźwięków.
 
ĆWICZ I KOCHAJ SWOJE CIAŁO. Gimnastyka, która rozwija Twoją kobiecość i intuicję, uczy miłość do siebie i poczucia sprawczości. Żeński system ćwiczeń kształtuje silne ciało (wzmacnia zwłaszcza kręgosłup!), a zarazem pozwala zachować miękkość i subtelność ruchów. Regularna praktyka pozwala odnaleźć równowagę między psychicznym i fizycznym wymiarem życia, rozbudza kobiecość i – uwaga! – uaktywnia Twoją wewnętrzną moc. Słuchaj swojego ciała. Wzmacniaj je, ale nie forsuj. Dbaj, traktuj z czułością i wdzięcznością.
 
Do zobaczenia w nowiu!
Co wziąć:
- wygodny strój (ćwiczymy w skarpetkach bądź boso)
- butelkę wody
- koc, karimatę
 
MIEJSCE: Stacja Orunia GAK, ul. Dworcowa 9, Gdańsk Orunia
DOJAZD: Autobus: 151, 132, 210, 200, 232,207 (przystanek Gościnna)
Zapisy i informacje: anna@gak.gda.pl tel. 58 306 66 76 w. 37
Regulamin warsztatów dostępny w biurze Stacja Orunia GAK oraz poniżej
Nie

REGULAMIN WARSZTATÓW


Regulamin warsztatów:
Kobiecość w Nowiu 2020


 


 


§ 1


Organizatorem Warsztatów „Kobiecość w Nowiu” odbywających się w „Stacji Orunia” Gdańskiego Archipelagu Kultury mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Dworcowej 9, 80-026 Gdańsk, w cyklu comiesięcznym lub w innych terminach na podstawie podjętych decyzji Organizatora (zwanych dalej „Warsztatami”) jest Gdański Archipelag Kultury (zwany dalej „GAK”).


 


§ 2


Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych i odbędą się wg poniższego programu:  1. warsztaty gimnastyki słowiańskiej

  2. medytacja

  3. koncert gongów


§ 3


Osoby uczestniczące w Warsztatach mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) dostępnym w biurze „Stacji Orunia” GAK (ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk) oraz na stronie www.gak.gda.pl a także w widocznym miejscu na terenie budynku, wymienionego w § 1 Regulaminu.


 


§ 4


 


Uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę za uczestnictwo w Warsztatach w wysokości 40 zł za jednorazowe uczestnictwo w Warsztacie, przed rozpoczęciem się Warsztatu, gotówką w biurze Stacji Orunia GAK lub przelewem na konto podane przez Organizatora.


§ 5


Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Budynku i wszelkich przepisów BHP i P.poż.


.


 


§ 6


GAK nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inne szkody powstałe w trakcie uczestnictwa w Warsztatach. Uczestnicy Warsztatów biorą w nich udział na własne ryzyko.


 


§ 7


Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do poinformowania  osób prowadzących  Warsztaty o przyczynach mogących mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie.


 


§ 8


W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo w Warsztatach, zwrot kosztów nie przysługuje.


 


§ 9


Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez GAK.


Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania warsztatów na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora. Osoby zgłaszające swój udział w warsztatach przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie lub filmowanie.


 


 


 


 


 


§ 10


GAK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do GAK. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga GAK.


 


 


§ 11


GAK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Warsztatów.


 


 


§ 13


Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do przestrzegania pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie budynku wymienionego w § 1 pkt.1 Regulaminu, które dostępne są biurze Stacji Orunia GAK oraz w widocznym miejscu na terenie budynku wymienionego w § 1 Regulaminu.


 


§ 14


Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Warsztatach można składać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia danej sytuacji, pisemnie na następujący adres korespondencyjny: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9,80-026 Gdańsk lub skan’em na adres e-mail: sekretariat@gak.gda.pl. Termin rozpatrzenia pisma w w/wym. sprawach to 7 dni od dnia ich doręczenia pod w/wym. adres.


23.02.20
niedziela
18:00
Stacja Orunia
Ruchowe
Tak