Konkurs

Julian Tuwim pod lupą | konkurs on-line

Jesteś tutaj

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Twórczość Juliana Tuwima pod lupą”. Konkurs ma na celu zainteresowanie młodych ludzi przekazem zawartym w utworach Juliana Tuwima. Organizatorem konkursu jest Projektornia Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku Brzeźnie.

ZASADY KONKURSU

Celem Konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi przekazem zawartym w utworach Juliana Tuwima. Osoby biorące udział zapoznają się w swoim zakresie z wybranym utworem poetyckim Juliana Tuwima, a następnie przedstawiają własną interpretację w formie komiksu.

Prace należy przygotować w ogólnodostępnych programach graficznych np. canva,

- komiks może posiadać do max 10 stron (okładka nie wlicza się w liczbę stron),
- orientacja planszy – dowolna,
- technika wykonania pracy musi być techniką płaską,
- format A4;

5 najciekawszych prac zostanie nagrodzonych, prace należy przesłać na adres: projektornia@gak.gda.pl, do 22.07.2020

 REGULAMIN

Regulamin konkursu on-line pt. „Julian Tuwim pod lupą” organizowanej w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020

 

Termin nadsyłania prac: 22.07.2020

 

 1. Organizatorem konkursu jest Projektornia GAK, ul. Dworska 29a, 80-506 Gdańsk,  zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs on-line pt. „Julian Tuwim pod lupą”, organizowany w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020 jest skierowany do dzieci w wieku od 7 do 14 lat, które mają za zadanie przygotować komiks na podstawie jednego lub kilku wierszy Juliana Tuwima.
 3. Czas trwania konkursu: od 03.06.2020 do 26.07.2020r.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 27.07.2020. Zwycięzcy zostaną o wynikach poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.
 5. Celem Konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi przekazem zawartym w utworach Juliana Tuwima. Osoby biorące udział zapoznają się w swoim zakresie z wybranym utworem poetyckim Juliana Tuwima, a następnie przedstawiają własną interpretację w formie komiksu
 6. W konkursie biorą udział prace wykonane w dostępnych programach graficznych:

- komiks może posiadać do max 10 stron (okładka nie wlicza się w liczbę stron),

- komiks należy przygotować w ogólnodostępnych programach graficznych np. canva
- orientacja planszy – dowolna,
- technika wykonania pracy musi być techniką płaską,
- format A4;

- Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dwie prace.

7. Tematem konkursu jest twórczość Juliana Tuwima.

8. Prace należy wysyłać tylko on-line, na adres projektornia@gak.gda.pl

9. Do pracy konkursowej należy dołączyć, kartę zgłoszenia (wzór w załączniku Regulaminu), w której znajdują się podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy.

10. Kartę zgłoszenia podpisują rodzice (lub opiekunowie prawni) autorów prac oraz w ich imieniu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

11. Prace należy przesłać drogą e-mailową, jednak muszą być zatytułowane godłem (Godło, to pseudonim utworzony na potrzeby konkursu, którym podpisujemy swój utwór).

12. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja i zapoznanie się z regulaminem konkursu. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

13.Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie.

14. 5 najciekawszych prac zostanie nagrodzonych. Wyniki konkursu wraz z danymi laureatów (imię) zostaną podane do publicznej wiadomości.

15. Termin emisji nagrodzonych prac na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora: 27.07 2020-07.08.2020.

16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne. Powyższe prace zostaną usunięte.

17. Prawa autorskie:

Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik:

1) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

2) oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

3) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

4) upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

 1. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.
 2. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.
 3. Organizator nie odsyła nadesłanych prac i pozostają one jego własnością.

18. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, które są zawarte wraz z nadsyłanymi pracami konkursowymi jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z IOD poprzez e-mail : daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją konkursu „Julian Tuwim pod lupą”.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu i realizacji celów z nim związanych, a następnie zostaną usunięte.
 5. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem ogłoszenia wyników (imię i nazwisko) i przypadków przewidzianych prawem.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
 7. Podanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie.
 8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

19. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora oraz na stronach www Organizatora

20. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

21. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.

22. Regulamin jest dostępny na stronie www.gak.gda.pl

23. Organizator pozostawia sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

24. We wszystkich sprawach dotyczących konkursu, w tym niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.

25. Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

26. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizator.

 

 

Nie

Regulamin


Karta Zgłoszenia