Konkurs

Jak zostałem Robinsonem Crusoe | konkurs on-line

Jesteś tutaj

UWAGA! PRZEDŁUŻAMY TERMIN KONKURSU DO 31 MAJA 2020!

GAK to archipelag wysp kultury, obecnie dzieci nie mogą odwiedzać swoich domów kultury i każde z nich przebywa na swojej wyspie domowej. W związku z tym zachęcamy do lektury książki „Przypadki Robinsona Crusoe” Daniela Defoe i zainspirowania się życiem rozbitka.  Zadaniem uczestników jest stworzenie filmu, w którym dzieci mają uczyć dorosłych i zainspirować się jakimś motywem literackim z tej książki bądź przedmiotem, stworzyć coś własnego, tzn. coś pożytecznego lub coś umilającego nam trudny czas. Liczy się kreatywność i jasny przekaz!

 

Regulamin konkursu on-line pt. „Jak zostałem Robinsonem Crusoe” organizowanego w ramach projektu„Kultura w czasie epidemii” 2020

  

Termin nadsyłania prac: 31.05.2020 

 

1.     Organizatorem konkursu jest Projektornia GAK, ul. Dworska 29a, 80-506 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem.

2.     Konkurs on-line pt. „Jak zostałem Robinsonem Crusoe”, organizowany w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020 jest skierowany do dzieci w wieku od 7. do 12. lat, które pod okiem rodziców i z użyciem aparatów fotograficznych dostępnych w domu, będą tworzyły swoje filmy.

3.     Tematem konkursu jest książka „Przypadki Robinsona Crusoe” Daniela Defoe.

4.     Celem Konkursu jest stworzenie filmu, w którym dzieci mają uczyć dorosłych. Dzieci zainspirowane jakimś motywem literackim bądź przedmiotem z książki „Przypadki Robinsona Crusoe” Daniela Defoe, mają za zadanie stworzyć coś własnego, tzn. coś pożytecznego lub coś umilającego nam trudny czas.

5.     W konkursie biorą udział prace wykonane aparatem fotograficznych bądź kamerą, trwające do 3 minut.

6.     Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu jedną pracę.

7.     Prace należy wysyłać tylko on-line, na adres projektornia@gak.gda.pl

8.     Do pracy konkursowej należy dołączyć, kartę zgłoszenia (wzór w załączniku Regulaminu), w której znajdują się podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy.

9.     Kartę zgłoszenia podpisują opiekunowie prawni autorów prac oraz w ich imieniu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

10.   Prace należy przesłać drogą mailową, jednak muszą być zatytułowane godłem (Godło, to pseudonim utworzony na potrzeby konkursu, którym podpisujemy swój utwór)

11.   Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie. Jury oceni pomysły dzieci pod kątem ich oryginalności, kreatywności oraz jasności przekazu.

12.   5 najciekawszych filmów zostanie nagrodzonych publikacją filmów na stronach internetowych Projektorni GAK oraz nagrodami rzeczowymi. Wyniki konkursu wraz z danymi laureatów (imię) zostaną podane do publicznej wiadomości.

13.   Termin emisji nagrodzonych prac na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora: 01.06.2020.

14.   Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.

15.    Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.

16.    Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.

17.    Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.

18.   Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:

1)        oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

2)        oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach

Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

3)        udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

4)        upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

 

17.   Dane osobowe:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

a)     Administratorem danych osobowych uczestników konkursu on-line organizowanego w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020 jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,

b)     W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pllub listownie na wskazany powyżej adres.

c)     Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu on-line, organizowanego w ramach projektu „Kultura w czasie epidemii” 2020 Gdańskiego Archipelagu Kultury, w celach podatkowych (dot. zwycięzców) jeżeli występują obowiązki podatkowe oraz w celach marketingowych i promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.

d)     Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

e)     Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

Dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.

f)      Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.

g)     Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h)     Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

j)      Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

18.Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora oraz na stronach www Organizatora.

19. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

20.Regulamin jest dostępny na stronie www.gak.gda.pl

21. Organizator pozostawia sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

22. We wszystkich sprawach dotyczących konkursu, w tym niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.

23. Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

24. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Nie

KARTA ZGŁOSZENIA


REGULAMIN


31.05.20
niedziela
08:00
Projektornia
Konkurs
Nie