Wystawa

Galeria Otwarta 2018

Jesteś tutaj

Zapraszamy do prezentowania swojej twórczości w szóstej edycji Galerii Otwartej. Każda wypowiedź artystyczna ma dla nas wartość, ponieważ jest wolna i prawdziwa.

Galeria Otwarta to miejsce dla amatorów sztuk plastycznych. Udostępniamy ściany wszystkim, którzy chcą podzielić się z innymi swoją twórczością. Nie ograniczamy wizji uczestników, zachęcamy do wyjścia z domu i poznania osób, których pasją są sztuki plastyczne. Nasze ściany są dla ciebie. Oferujemy możliwość podzielenia się swoim artystycznym spojrzeniem z innymi, których wrażliwość daje impuls do kreatywnego spędzania czasu.
Stworzymy przyjazne miejsce dla prezentacji twojej twórczości. Zasady rządzące sztuką pozwalają bezpiecznie, bo w ramach sztuki, odkryć to, co się naprawdę czuje, dlatego jest to tak cenne. Czekamy na zgłoszenia do uczestnictwa we wspólnej wystawie.

Prace należy dostarczać do Projektorni Gdańskiego Archipelagu Kultury do 16 listopada 2018
Adres : ul. Dworska 29a Gdańsk Brzeźno, tel.58 343 46 91

21 listopada 2018 o godz.18.00 zapraszamy na spotkanie w Galerii Otwartej, podczas którego odbędzie się wernisaż wspólnej wystawy oraz swobodna dyskusja z teoretykami i praktykami sztuki dotycząca kondycji twórczej. Ekspozycja prac do 19 grudnia 2018r.

REGULAMIN GALERII OTWARTEJ
1. Organizatorem Galerii Otwartej jest Projektornia Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku Brzeźnie ul. Dworska 29a
2. W Galerii Otwartej może uczestniczyć każdy, bez ograniczeń wiekowych i terytorialnych.
3. Do Galerii Otwartej można zgłosić dwie prace, w przypadku dużej ilości zgłoszeń będzie można wyeksponować tylko jedną.
4. Galeria Otwarta to prospołeczna akcja zachęcająca twórców amatorów z dziedziny sztuk plastycznych do podzielenia się swoją wizją z innymi. Zorganizowanie miejsca do ekspozycji twórczości amatorskiej ma na celu sprowokowanie do aktywności twórczej.
5. Zgłaszając się do projektu uczestniczki i uczestnicy zezwalają Projektorni GAK na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworów oraz przenoszą na Projektornię GAK prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami utworów w celu wykorzystania ich na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia /zapisu/ we wszelkich możliwych formach takich jak fotografia, video, audio
b) zwielokrotniania na wszelkich rodzajach nośników video, audio
c) upubliczniania
d) przetwarzania zapisów do celów promocji
6. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania zgody na ujawnianie i rozpowszechnianie wizerunku w związku z udziałem w Galerii Otwartej.
7. Dane osobowe:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestników zbieranych w kartach zgłoszeń jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail:daneosobowe@gak.gda.pl
c) Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia „Galeria Otwarta” Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu wydarzenia.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
f) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w wydarzeniu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac podczas przesyłania drogą pocztową.
9. Nadsyłając pracę Autor oświadcza, że przysługują mu do pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatora
10. Udział w Galerii Otwartej nie jest objęty wynagrodzeniem.

Nie
21.11.18
środa
18:00
Projektornia
Wystawa
Nie