Rusza konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową 2019

Jesteś tutaj

Written by sandra.maslyk On the

REGULAMIN XXIV EDYCJI
KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

REGULAMIN I KARTA 2019 (pdf)
REGULAMIN I KARTA 2019 (.doc)

 

 1. Organizator: Dom Sztuki Gdański Archipelag Kultury

ul. Stryjewskiego 25, 80-625 Gdańsk, tel. 58 307 31 44

domsztuki@gak.gda.pl, www.gak.gda.pl

 1. 2.    Termin dostarczania prac:

6 grudnia 2019. W przypadku dostarczania prac pocztą, decyduje data nadania na stemplu pocztowym.

 1. Do wykonanej szopki należy dołączyć kartę zgłoszenia.
  1. Wzór karty zgłoszenia oraz pełny regulamin do pobrania na stronie domsztuki.gak.gda.pl  w zakładce konkursy.
 2. Prace bez wypełnionej i załączonej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
 3. Uczestnicy, kategorie:

                      I.        7-10 lat

                     II.        11-14 lat

                    III.        15-19 lat

 1. Prace ocenia komisja złożona z artystów plastyków.
 2. 8.     W tegorocznej edycji konkursu jury będzie zwracać szczególną uwagę

na ekologiczny wymiar nadesłanych prac.

 1. Szopki wykonane z gotowych elementów nie będą oceniane przez jury.
 2. Technika wykonania:
 • formy przestrzenne: rzeźba w glinie, rzeźba w drewnie, ceramika, papieroplastyka, płaskorzeźba, techniki mieszane
 • malarstwo, rysunek - format dowolny
 • inne
 1. 11.  Otwarcie wystawy i wręczenie nagród: 

    13 grudnia 2019, godz. 14:00

    Dom Sztuki GAK, ul. Stryjewskiego 25, Gdańsk Stogi

 1.  Nagrody:

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie 1, 2, 3 miejsca oraz trzy wyróżnienia.

Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród - przesunięcia nagród i wyróżnień między grupami wiekowymi w zależności od wartości artystycznej prac w danych grupach.

Przewidywane są wyróżnienia dla 3 instruktorów/nauczycieli, którzy

przygotowali dzieci i młodzież do udziału w konkursie.

 1. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom - pozostają własnością Domu Sztuki GAK.
 2. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa prac.
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

a)     Administratorem danych osobowych (uczestników, opiekunów prawnych i nauczycieli) zbieranych w kartach zgłoszeń  jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/92, NIP 583-10-10-860,

b)    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail:  daneosobowe@gak.gda.pl  lub listownie na adres wskazany powyżej.

c)     Dane osobowe (uczestnika, opiekuna prawnego, nauczyciela) przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia XXIV edycji Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych przez Dom Sztuki Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.

d)    Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

e)     Podane w zgłoszeniu dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

f)     Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.

g)    Uczestnik (opiekun, nauczyciel) ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h)     Posiada również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych

i)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

j)      Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 1. Organizator nabywa wyłączne prawa majątkowe do nadesłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:

a)     utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

b)    zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

c)     wprowadzenie do obrotu,

d)    wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

e)     wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

f)     wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

g)    wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,

h)     eksploatację w Internecie, na stronach www,

i)      wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.

 

 1. Ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.