Logo GAK

placówki

SLAM w Blokowisku – Na trawce GAK

spotkanie

SLAM w Blokowisku – Na trawce

 1. data

  17.07.21
  sobota

 2. godzina

  19:00

 3. wstęp

  bezpłatny

 4. adres

  Pilotów 11, Gdańsk

 5. dla kogo?

  Dorośli , Młodzież , Seniorzy

Nadlatuje kolejny SLAM w BLOKOWISKU!
Poetki i Poeci szykujcie wiersze!
Kochana Publiczności – przybywaj! bez Ciebie się nie uda!
Po raz kolejny spotkamy się na trawniku przy Plamie, z widokiem na monumentalne wieżowce Zaspy.
Będzie to drugi slam w ramach eliminacji do Ogólnopolskich Mistrzostw w Slamie Poetyckim.
Ale to nie znaczy, że wszyscy uczestnicy muszą brać w nich udział. Jeśli chcesz po prostu podzielić się swoim tekstem lub performancem czuj się jak u siebie.
SLAM
Slam to starcie poetów, artystów improwizujących, performerów, slamerów oceniane przez entuzjastyczną, choć zazwyczaj surową i krytyczną publiczność. Ważny jest tekst, a zdolności sceniczne mogą tylko pomóc. Powodem i przepustką do pojedynkowania się są autorskie teksty, chęć konfrontacji z innymi piszącymi oraz przede wszystkim potrzeba otrzymania feedbacku. W każdej rundzie występujący mają do dyspozycji 3 minuty. Publiczność większością głosów wybiera zwycięzcę danego pojedynku i kieruje go do następnej rundy. W końcu za mikrofonem zostaje już tylko król wieczoru.
SLAM w BLOKOWISKU
Uwaga! W rundzie pierwszej poprosimy Was o wykonanie tekstów zainspirowanych tematem „NA TRAWCE”. W jaki sposób temat zaistnieje w Waszych wierszach zależy tylko i wyłącznie od Was. Liczy się pomysł i sprawność literacka!
W kolejnych rundach tematyka będzie już dowolna. Weźcie swoje najlepsze teksty i dajcie się osądzić naszej trójmiejskiej publiczności!
Zwycięzca otrzyma 500 zł, ćwierć-finaliści po 50 zł
Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmujemy mailowo i na wejściu: katarzyna@plama.art.pl
PUBLICZNOŚĆ
Jesteście niezbędni. Słuchajcie uważnie! To Wy wybierzecie zwycięzcę!
Liczymy też na Was w kwestii stosowania się do zaleceń sanitarnych, chroniących Was przed COVID-19.
MUZYKA
Już tradycyjnie będzie nam towarzyszył dj Stendek.
**********

REGULAMIN

Wydarzenia  „SLAM w BLOKOWISKU”

Termin: 17.07.2021 r.; godz. 19:00

 

 1. Organizatorem SLAMU w Blokowisku (dalej: „Wydarzenie”) jest Plama GAK, ul. Pilotów 11,
  80-460 Gdańsk, tel. (58)5574247
 2. Założeniem Wydarzenia jest starcie poetów, artystów improwizujących, performerów, slamerów oceniane przez publiczność.
 3. Wstęp bezpłatny zarówno dla publiczności, jak i występujących.
 4. Każda osoba przebywająca na terenie Wydarzenia oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy:
 5. nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19;
 6. nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 7. w ciągu ostatniego tygodnia nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji;
 8. w przypadku gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału w Wydarzeniu wystąpią u niej objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora wydarzenia.

Ponadto oświadcza, że :

 1. Posiada świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 2. Zapoznała się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 3. Nie będzie wnosiła żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS CoV-2.
 4. Zgłosić można się mailowo: andrulonis@gak.gda.pl lub osobiście, w dniu Wydarzenia , przed startem.
 5. Występować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 6. Możliwa jest prezentacja wyłącznie własnych tekstów, które można odczytywać z kartki.
 7. Pojedynczy występ nie może przekroczyć 3 minut.
 8. Ze względu na tematyczny charakter Wydarzenia uczestnik jest zobligowany do przedstawienia w rundzie pierwszej tekstu na zadany temat: „Na trawce”.
 9. Przewidziana została główna nagroda dla zwycięzcy, w wysokości 500 zł oraz nagrody dla półfinalistów w wysokości 50 zł.
 10. Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym (turniejowym), a pojedynkujące się pary zostaną wyłonione na drodze losowania.
 11. Zwycięzca pojedynku przechodzi do następnej rundy, a liczba rund zależy od ilości zgłoszonych osób, dlatego wskazane jest przygotowanie kilku utworów.
 12. O zwycięstwie w danej rundzie decyduje publiczność poprzez głosowanie, a w przypadku remisu obowiązuje dogrywka.
 13. Ze względu na ograniczony czas trwania Wydarzenia organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapisów.
 14. W przypadku większej liczby zgłoszeń o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 15. Uczestnik może korzystać z rekwizytów lub/i instrumentów muzycznych.
 16. Przed wejściem na teren Wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni. Organizator zapewnia uczestnikom wydarzenia dostęp do środków niezbędnych do dezynfekcji.
 17. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do utrzymania dystansu społecznego (1,5 m odległości) lub korzystać z wyznaczonych przez organizatora miejsc siedzących. Z wyłączeniem dzieci do lat 12 i ich opiekunów oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na terenie wydarzenia.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby poniżej 18. roku życia, które przebywać będą na terenie Wydarzenia.
 20. Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić wstępu na teren wydarzenia bez podawania uzasadnienia:
  1. osobom zachowującym się agresywnie,
  2. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
  3. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób i mienia.
 21. Ze względu na plenerowy charakter wydarzenia Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 22. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia wydarzenia na inny wyznaczony wcześniej dzień ze względów bezpieczeństwa lub wystąpienia bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr, deszcz).
 23. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek natychmiastowego stosowania się do poleceń obsługi wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane na bieżąco obsłudze wydarzenia.
 24. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren wydarzenia zgodnie z poleceniami obsługi.
 1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc oraz do przebywania wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla widzów z zachowaniem zasad dot. dystansu społecznego.
 1. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie punkty niniejszego Regulaminu, a tym samym wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania Wydarzenia na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora. Osoby zgłaszające swój udział w Wydarzeniu przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale promującym Wydarzenie na czas nieokreślony.
 3. Organizator zastrzega prawo do wykonywania nagrań filmowych oraz zdjęć. Wizerunek uczestnika wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów: dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, w tym: ogłoszeniach, plakatach, prasie, Internecie, portalach społecznościowych i itp. Wizerunek może być wykorzystany w każdej formie.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informujemy, że:
 5. Administratorem danych osobowych uczestników zgłaszających się do udziału w „Slamie w Blokowisku” jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk pod poz. 2/92.
 6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych przez e-mail daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na adres Gdańskiego Archipelagu Kultury (ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk).
 7. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu rezerwacji, prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wydarzenia „SLAM w BLOKOWISKU”, wypłaty nagrody, zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz w celach promocyjnych także po zakończeniu wydarzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody. W przypadku przyznania nagrody- uczestnik zobowiązany jest do podania innych danych osobowych w celu wypłaty nagrody. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora.
 10. Uczestnik ma: prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia jest dobrowolne , jednakże stanowi warunek udziału w wydarzeniu „Slam w Blokowisku”
 12. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 1. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej https://gak.gda.pl/placowki/plama/
 2. We wszystkich sprawach niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.
 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Wydarzenia.