Logo GAK

placówki

Powrót do GAKu Logo GAK

Godzina dla Gdańska w Noc Świętojańską GAK

Godzina dla Gdańska w Noc Świętojańską

grafika ze zdjęciem Ratusza Staromiejskiego oraz kolorowym herbem Gdańska. Główne informacje: Godzina dla Gdańska w Noc Świętojańską. Igo, Kalush Orchestra, Edzio

„Godzina dla Gdańska w Noc Świętojańską” to koncert organizowany przez Miasto Gdańsk, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Gdański Archipelag Kultury. Koncert odbędzie się 17 czerwca 2022r. o godz. 20:00 na Placu Zebrań Ludowych.

Koncert ten jest wynikiem współpracy i połączenia dwóch ważnych, gdańskich wydarzeń Godziny dla Gdańska oraz Nocy Świętojańskiej.

Podczas wydarzenia zostaną zorganizowane koncerty polskich, a także zagranicznych gwiazd muzycznych. Na scenie wystąpi Edzio – raper, ceniony freestylowiec i obecnie jeden z popularniejszych tiktokerów z Pomorza; Igo, który znany jest z Clock Machine, duetu Bass Astral x Igo czy Męskiego Grania oraz tegoroczni zwycięzcy Eurowizji pochodzący z Ukrainy Kalush Orchestra.

Wydarzenie organizowane jest w ramach trwających przez cały rok obchodów objęcia przez Miasto Gdańsk tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022r. o czym przypomni Prezydent Gdańska.

Wstęp na koncert będzie bezpłatny, ale obowiązuje limit miejsc.
• 19:00 Otwarcie bram
• 20:00 Start Koncertu

Zbliżający się koncert będzie zwieńczeniem kolejnej już 4 edycji „Godziny dla Gdańska”, jednocześnie będąc podziękowaniem za działalność wolontarystyczną i społeczną gdańszczan i gdańszczanek.

Czym właściwie jest „Godzina dla Gdańska”?

To autorska inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, której zadaniem jest promowanie idei wolontariatu jako świadomej postawy społecznej.

Jednego dnia, w całym Gdańsku planujemy szereg inicjatyw społecznych i wolontariackich z korzyścią dla całej społeczności. Setki wolontariuszy podejmą działania na rzecz innych, wdrażając w życie jedną prostą ideę: każdy z nas może zrobić coś dobrego, dużego czy małego, co wpłynie pozytywnie na życie innych jak i zmieni otoczenie na lepsze.

Wydarzenie może dotyczyć praw człowieka, praw zwierząt, ekologii, kultury, sportu etc. Mogą to być warsztaty, spotkania, happeningi, manifestacje, pokazy filmowe, wernisaże, wspólne śpiewanie czy gotowanie. Inicjatywa może odbywać się zarówno na świeżym powietrzu, jak i w środku budynku, biura, szkoły. Akcja może trwać godzinę, cztery godziny a nawet 24 godziny! Najważniejsze by została zorganizowana 17 czerwca.

Więcej informacji: [kliknij tutaj, aby otworzyć dokument PDF]

O Nocy Świętojańskiej

Od wielu lat świętujemy w Gdańsku Noc Świętojańską, która swoją tradycję czerpie ze słowiańskiej Kupały – najkrótszej nocy w roku i czasu letniego przesilenia. W naszej kulturze to wyjątkowe święto zostało zaadaptowane poprzez obchodzenie wigilii św. Jana, które terminem zbliżone było z Nocą Kupały. W związku z połączeniem tych dwóch tradycji, Gdańska Noc Świętojańska to dziś synonim święta zabawy, radości, przyjaźni i miłości.

W ramach Nocy Świętojańskiej od 2000 roku Scena Muzyczna GAK organizuje wyjątkowy koncert najlepszych polskich artystów – początkowo w formie pojedynczych wydarzeń, później przez dodanie tradycji związanych z Festiwalem Kolorów na Placu Zebrań Ludowych. W 2020 roku koncert połączony był z widowiskiem słowno-muzycznym i wiankami na Martwej Wiśle i odbył się na Wyspie Sobieszewskiej.

 

An hour for Gdansk at Midsummer’s Eve

It’s a concert organized by Gdansk city, Regional Voluntary Center in Gdansk and Gdansk Cultural Archipelago.

The concert will take place on 17th June 2022 at 8 pm at Plac Zebrań Ludowych.

This concert is an effect of mutual cooperation and a combination of two significant events in Gdansk- An hour for Gdansk and Midsummer’s Eve.

During the event, Polish and international music stars will perform. The stars doing their gigs this evening are Edzio- a rapper, respected freestyler and, recently, one of the biggest tiktoker in Pomeranian voivodship; Igo- known from such musical projects as Clock Machine, Bass Astral x Igo duo or Męskie Granie and 2022’s Eurovision Song Contest winners coming from Ukraine- Kalush Orchestra.

The whole event is organized within the scope of celebration as Gdansk is bearing a title of European Voluntary Capital 2022. The celebration will last throughout the whole year, what for sure will be mentioned by the president of Gdansk.

The entry to the event will be free, but there is a limited capacity.

  • 7 pm gates opening
  • 8 pm beginning of the concert

The upcoming concert will be a grand finale of “Ah hour for Gdansk” 4th edition and a thanksgiving for Gdansk citizens’ voluntary and social engagement.

What precisely is “An hour for Gdansk”?

It’s an initiative of Regional Voluntary Center in Gdansk which aims at widespreading an idea of voluntary services as an aware, social behaviour.

On the same day, we are planning a range of social and voluntary initiatives in the whole Gdansk city which will be beneficial for the whole local community. Hundreds of volunteers will do various things to put one simple idea into effect: “each of us can do something good, whether big or small thing, that mght be beneficial for others and change their environment”.

The event topic might refer to human/animal rights, ecology, culture, sports etc. It can be organized in a form of workshops, meetings, happenings, manifestations, movie display, vernissages, singing or cooking together. The initiative can be organized on open-air as well as in a building, school or office area and last from one to four or even 24 hours (if you want to)! The most important thing is that it must take place on 17th of June.

If you want to join “An hour for Gdansk” action, please follow the instructions in the below link: https://wolontariatgdansk.pl/wp-content/uploads/2022/05/GODZINA-DLA-GDANSKA.pdf

A few words about Midsummer’s Eve

From many years in Gdansk we celebrate Midsummer’s Eve which tradition is rooted in Slavic’s Kupala night- the shortest night of the year and a time of summer solstice. In our culture this special occasion was adapted by celebrating Saint Ian’s Eve (both taking place in similar time). Due to the connection of these traditions, Gdansk Midsummer’s    Eve is a synonym for Eve full of good time, joy, friendship and love.

 

Година для Ґданська в Ніч Купали

Це концерт, організований містом Ґданськом, Регіональним волонтерським центром у Ґданську та Ґданським архіпелагом культури.

Концерт відбудеться 17 червня 2022 року о 20:00 на Plac Zebrań Ludowych.

Цей концерт є результатом співпраці та поєднання двох важливих ґданських подій – «Години для Ґданська» та «Ночі Купали».

Під час заходу будуть організовані концерти зірок польської та зарубіжної музики. На сцені виступатимуть: Edzio – репер, талановитий фрістайлер і один з найпопулярніших тіктокерів з Померанії; Igo, відомого з Clock Machine, дуету Bass Astral x Igo та Męskie Granie, а також цьогорічні переможці Євробачення з України – Kalush Orchestra.

Захід організовано в рамках святкування протягом всього року здобуття Ґданськом у 2022 році звання Європейської столиці Волонтерства, про що нагадає мер Ґданська.

Вхід на концерт буде безкоштовним, проте кількість місць обмежена.

  • 19:00 Відкриття
  • 20:00 Початок концерту

Цей концерт стане кульмінацією 4-ої «Години для Ґданська», а водночас подякою за волонтерську та громадську діяльність мешканців Ґданська.

Чим є «Година для Ґданська»?

Це авторська ініціатива Регіонального волонтерського центру в Ґданську, завданням якої є популяризація ідеї волонтерства як свідомої соціальної позиції.

В конкретний день по всьому Ґданську планується низка соціальних та волонтерських ініціатив на благо всієї громади. Сотні волонтерів діятимуть на благо інших, реалізуючи одну просту ідею: кожен з нас може зробити добрий вчинок, великий чи малий, що позитивно вплине на життя інших і змінить оточуючий нас світ на краще.

Подія може стосуватися прав людини, прав тварин, екології, культури, спорту тощо. Це можуть бути майстер-класи, зустрічі, хепенінги, демонстрації, кінопокази, мистецькі події, спів чи спільне приготування їжі. Ініціатива може відбуватися як на відкритому просторі, так і всередині будівлі, офісу чи школи. Це може тривати годину, чотири або навіть 24 години! Головне, щоб це було організовано 17 червня.

Приєднайся до «Години для Ґданська»: https://wolontariatgdansk.pl/wp-content/uploads/2022/05/GODZINA-DLA-GDANSKA.pdf

Про Ніч Купали

Уже багато років ми святкуємо у Ґданську Ніч Купали, що черпає свою традицію зі слов’янського фольклору – найкоротшої ночі в році та часу літнього сонцестояння. У нашій культурі це унікальне свято було поєдналось з святкуванням переддня св. Івана, що за своїми розташування в календарі сходилось з Купальською ніччю. Завдяки поєднанню цих двох традицій, Ніч Купали в Ґданську сьогодні є синонімом свята веселощів, радості, дружби та кохання.

Galeria: