Familijne

Zimowe Imprezy Plenerowe: Gdańska Choinka

Jesteś tutaj

Gdańsk był pierwszym miastem gdzie w 1989 r. narodziła się tradycja zapalania światełek na drzewku bożonarodzeniowym ustawionym w centrum miasta. Od 1999 r. Fundacja Choinki Gdańskiej oraz "Plama" Gdański Archipelag Kultury wspólnie organizują „Gdańską Choinkę” – zimową imprezę plenerową, która na stałe zapisała się w świątecznym kalendarium miasta.
 
Gdańska Choinka to wydarzenie, które odbywa się każdego roku 5. grudnia. Właśnie tego dnia zgodnie z wieloletnią tradycją Święty Mikołaj przypływa do Gdańska. Nasze miasto jest pierwszym przystankiem w jego podróży po Polsce. Na przybycie Mikołaja szykują się już zespoły wokalne z Pałacu Młodzieży, aktorzy Teatru FETA oraz wszyscy gdańszczanie, którzy rokrocznie wypatrują go z nabrzeży Motławy.
 
Tradycyjnie wraz z Mikołajem rozświetlimy lampki na Gdańskiej Choince i wręczymy nagrody w konkursie na najpiękniejszą ozdobę na Choinkę Młodych Gdańszczan, która stanie na Targu Węglowym.
 
Laureatami tegorocznej edycji konkursu na najpiękniejszą ozdobę na Choinkę Młodych Gdańszczan zostali:
- DURAJ Maria ze Szkoły Podstawowej nr 15,
- Dzieci z grupy „DELFINKÓW” z Przedszkola nr 28,
- RYNKIEWICZ Mikołaj ze Szkoły Podstawowej nr 47,
- WINCENCIAK Oliwia ze Szkoły Podstawowej nr 29,
- BIELECKA Alicja ze Szkoły Podstawowej nr 29
- AUGUSTYNOWICZ Pola ze Przedszkola nr 28,
- WABIA Amelia ze Szkoły Podstawowej nr 42,
- KAMOLA Zofia ze Szkoły Podstawowej nr 42,
- WYSOKIŃSKA Weronika ze Szkoły Podstawowej nr 42,
- SOJK Anna ze Szkoły Podstawowej nr 42.

 
Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Fundacja Choinki Gdańskiej, „Plama” Gdański Archipelag Kultury.
Partnerzy: Pałac Młodzieży, Żegluga Gdańska, Wolontariat Miasta Gdańska, MOSiR w Gdańsku.

                                                                                                                                                                                                                                         

REGULAMIN IMPREZ GDAŃSKA CHOINKA (5.12.2017) I GDAŃSKA WIGILIA (23.12.2018)
GDAŃSK, DŁUGA I DŁUGI TARG
 
1. Imprezy Gdańska Choinka i Gdańska Wigilia (zwane dalej „Imprezami”) odbędą się w dniu 5.12.2018 r. (Gdańska Choinka) na Długim Targu, Zielonym Moście i Długim Pobrzeżu oraz w dniu 23.12.2018 r. (Gdańska Wigilia) na ul. Długiej i Długim Targu (dalej zwany „terenami imprezy”).
2. Organizatorem Imprez jest Plama Gdańskiego Archipelagu Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk.
3. Imprezy mają charakter otwarty, są niebiletowane i każdy może być jej uczestnikiem.
4. Na terenie imprez obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Zabronione jest stosowanie przez osoby przebywające na terenie imprez jakichkolwiek środków odurzających lub innych o podobnym działaniu. 
5. Zabrania się przybywania na terenie imprez osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że osoba znajduje się w w/w stanie, osoba ta zostanie przez Organizatora wezwana do opuszczenia terenu imprezy lub zostanie jej odmówiony wstęp na teren imprezy.
6. Na teren imprez zabrania się wprowadzania zwierząt.
7. Na teren imprez zabrania się wnoszenia:
• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
• materiałów wybuchowych , wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
• napojów alkoholowych , 
• środków odurzających lub substancji o podobnym działaniu,
• innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.
8. Osobom przebywającym na terenie imprez, za wyjątkiem posiadających specjalne upoważnienia wydane przez Organizatora, zabrania się wchodzenia do pomieszczeń oraz na teren, do których dostęp jest ograniczony (dotyczy to m.in. pomieszczeń służbowych i zaplecza technicznego). 
9. Osobom przebywającym na terenie imprez zabrania się zachowywania w sposób stwarzający zagrożenie dla siebie i innych.
10. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo przeprowadzenia kontroli wobec wszystkich osób wstępujących na teren imprez.
11. Zakazane jest prowadzenie na terenie imprez jakiejkolwiek działalności zarobkowej bez pisemnej zgody Organizatora. 
12. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach, mających miejsce na terenie imprez, należy poinformować Organizatora. 
13. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu osoby uprawnione mogą zastosować następujące środki:
• publicznie zwrócić uwagę i wezwać do zachowania porządku,
• wyprowadzić z terenu imprez, 
• przekazać Policji osoby, które zakłócają porządek publiczny. 
14. Na terenie imprez obowiązuje bezwzględny zakaz:
• Przekraczania terenu wygrodzonego przez organizatora (np. barierkami lub innym systemem zabezpieczenia)
• Wchodzenia na elementy scenografii, pomnik, sceny, podesty lub inne systemy (stojaki) ze sprzętem, oświetleniowym i nagłośnieniowym.
15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na imprezie powinny:
• natychmiast powiadomić służby porządkowe;
• użyć dostępnego sprzętu gaśniczego;
• unikać paniki;
• stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki
• ewakuować się z terenu zagrożonego;
• nie utrudniać dojazdu i pracy służbom ratowniczym.
16. Osoby przebywające na terenie imprez wyrażają wyraźną zgodę na rejestrację i wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w celach promocyjnych oraz informacyjnych. Jednocześnie Organizator informuje, że zgoda ta może zostać przez osoby przebywające na terenie imprez w każdej chwili odwołana. 
17. Osoby przebywające na terenie imprez zobligowane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zasad.
18. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu, mogą zostać wezwane do opuszczenia terenu imprez.
19. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. 
20. Każdej osobie przebywającej na terenie imprez przysługuje prawo wglądu do Regulaminu. 
21. Regulamin dostępny jest na terenie imprez oraz na stronach internetowych Organizatora.
22. W sprawach nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz decyzje Organizatora.
23. Ostateczna i wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora.
 
Nie
Miejsce imprezy: Długie Pobrzeże, Zielony Most, Długi Targ 

05.12.18
środa
17:00
Plama
Familijne
Nie
www.facebook.com/events/384714312269591