Familijne

Zimowa Impreza Plenerowa: Gdańska Wigilia

Jesteś tutaj

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą uroczystość Bożego Narodzenia odbywa się Gdańska Wigilia. 23. grudnia orszak aniołów, aktorów przebranych w stroje gdańskie i kolędników zmierza ulicą Długą w kierunku Gdańskiej Choinki, przed którą ustawiono symboliczny wigilijny stół. Gdańszczanie obdarowani opłatkiem mają okazję złożyć sobie życzenia i wysłuchać świątecznych mów władz miasta i dostojników kościoła. 
 
Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Fundacja Choinki Gdańskiej, „Plama” Gdański Archipelag Kultury.
Partnerzy: MOSiR w Gdańsku.

 

REGULAMIN IMPREZ GDAŃSKA CHOINKA (5.12.2017) I GDAŃSKA WIGILIA (23.12.2018)
GDAŃSK, DŁUGA I DŁUGI TARG
 
1.Imprezy Gdańska Choinka i Gdańska Wigilia (zwane dalej „Imprezami”) odbędą się w dniu 5.12.2018 r. (Gdańska Choinka) na Długim Targu, Zielonym Moście i Długim Pobrzeżu oraz w dniu 23.12.2018 r. (Gdańska Wigilia) na ul. Długiej i Długim Targu (dalej zwany „terenami imprezy”).
2. Organizatorem Imprez jest Plama Gdańskiego Archipelagu Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk.
3. Imprezy mają charakter otwarty, są niebiletowane i każdy może być jej uczestnikiem.
4. Na terenie imprez obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Zabronione jest stosowanie przez osoby przebywające na terenie imprez jakichkolwiek środków odurzających lub innych o podobnym działaniu. 
5. Zabrania się przybywania na terenie imprez osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że osoba znajduje się w w/w stanie, osoba ta zostanie przez Organizatora wezwana do opuszczenia terenu imprezy lub zostanie jej odmówiony wstęp na teren imprezy.
6. Na teren imprez zabrania się wprowadzania zwierząt.
7. Na teren imprez zabrania się wnoszenia:
• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
• materiałów wybuchowych , wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
• napojów alkoholowych , 
• środków odurzających lub substancji o podobnym działaniu,
• innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.
8. Osobom przebywającym na terenie imprez, za wyjątkiem posiadających specjalne upoważnienia wydane przez Organizatora, zabrania się wchodzenia do pomieszczeń oraz na teren, do których dostęp jest ograniczony (dotyczy to m.in. pomieszczeń służbowych i zaplecza technicznego). 
9. Osobom przebywającym na terenie imprez zabrania się zachowywania w sposób stwarzający zagrożenie dla siebie i innych.
10. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo przeprowadzenia kontroli wobec wszystkich osób wstępujących na teren imprez.
11. Zakazane jest prowadzenie na terenie imprez jakiejkolwiek działalności zarobkowej bez pisemnej zgody Organizatora. 
12. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach, mających miejsce na terenie imprez, należy poinformować Organizatora. 
13. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu osoby uprawnione mogą zastosować następujące środki:
• publicznie zwrócić uwagę i wezwać do zachowania porządku,
• wyprowadzić z terenu imprez, 
• przekazać Policji osoby, które zakłócają porządek publiczny. 
14. Na terenie imprez obowiązuje bezwzględny zakaz:
• Przekraczania terenu wygrodzonego przez organizatora (np. barierkami lub innym systemem zabezpieczenia)
• Wchodzenia na elementy scenografii, pomnik, sceny, podesty lub inne systemy (stojaki) ze sprzętem, oświetleniowym i nagłośnieniowym.
15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na imprezie powinny:
• natychmiast powiadomić służby porządkowe;
• użyć dostępnego sprzętu gaśniczego;
• unikać paniki;
• stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki
• ewakuować się z terenu zagrożonego;
• nie utrudniać dojazdu i pracy służbom ratowniczym.
16. Osoby przebywające na terenie imprez wyrażają wyraźną zgodę na rejestrację i wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w celach promocyjnych oraz informacyjnych. Jednocześnie Organizator informuje, że zgoda ta może zostać przez osoby przebywające na terenie imprez w każdej chwili odwołana. 
17. Osoby przebywające na terenie imprez zobligowane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zasad.
18. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu, mogą zostać wezwane do opuszczenia terenu imprez.
19. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. 
20. Każdej osobie przebywającej na terenie imprez przysługuje prawo wglądu do Regulaminu. 
21. Regulamin dostępny jest na terenie imprez oraz na stronach internetowych Organizatora.
22. W sprawach nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz decyzje Organizatora.
23. Ostateczna i wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora.
Nie
Miejsce: Długi Targ

23.12.18
niedziela
16:00
Plama
Familijne
Nie
www.facebook.com/events/266776074038285