Konkurs

XXIII Edycja Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Jesteś tutaj

 

Każdego roku przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Dom Sztuki GAK organizuje konkurs plastyczny na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej.    

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz. W 2018. roku będzie to już 23. edycja konkursu.

Formuła konkursu jest otwarta a prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych (6-9, 10-14 oraz 15-19). W najstarszej grupie wiekowej mogą również uczestniczyć osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wieku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naszego konkursu:

REGULAMIN KONKURSU  Szopek Bożonarodzeniowych

1. Organizator: Dom Sztuki
Gdański Archipelag  Kultury,
Gdańsk  ul. Stryjewskiego 25
tel/fax 58 307-31-44
domsztuki@gak.gda.pl
www.gak.gda.pl

2. Nazwa konkursu:

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – XXIII edycja

3. Technika wykonania:
a/ formy przestrzenne:
– rzeźba w glinie
– rzeźba w drewnie
– ceramika
– papieroplastyka
– płaskorzeźba
– techniki mieszane
b/ malarstwo, rysunek – format dowolny
c/inne

Opis pracy: imię i nazwisko, wiek, adres, telefon szkoły, domu kultury  lub domowy.

4. Wiek uczestników:
Prace zostaną ocenione w 3 grupach wiekowych:
6-9 lat,
10-14 lat,
15-19 lat oraz osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych.

5. Termin dostarczania prac: do 30 listopada 2018. roku.

6. Prace ocenia komisja złożona z artystów plastyków.

7. Nagrody:
W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe
za zajęcie 1, 2, 3. miejsca oraz trzy wyróżnienia. Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród – przesunięcia nagród i wyróżnień między grupami wiekowymi w zależności od wartości artystycznej prac w danych grupach. Przewidywane są wyróżnienia dla 3 instruktorów/nauczycieli, którzy przygotowali dzieci i młodzież do udziału w konkursie.

8. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom  7. grudnia 2018. roku o godz. 14:00 w Domu Sztuki GAK ul. Stryjewskiego 25 Gdańsk.

9. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom – pozostają  własnością Domu Sztuki GAK.

10. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa prac.

11. Organizator nabywa wyłączne prawa majątkowe do nadesłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) wprowadzenie do obrotu,
d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z
innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,
h) eksploatację w Internecie, na stronach www
i) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.

12. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami prac.

13. Nadsyłając prace, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

14. Ostateczną i wiążącą interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

16. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

 wzór zgłoszenia do konkursu>>>

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym konkursie.

Nie
07.12.18
piątek
14:00
Dom Sztuki
Konkurs
Nie
piątek, Grudzień 7, 2018 - 14:00 do piątek, Styczeń 4, 2019 - 20:00