Konkurs

Stacja Breakdance 2017

Jesteś tutaj

Zapraszamy do Stacji Orunia na drugą odsłonę zawodów tanecznych 2vs2 'Stacja Breakdance' w Gdańsku!
Krótko po pierwszym września mamy zamiar sprawdzić kto w wakacje pocił się na plaży, a kto na sali treningowej? Kto wzmacniał palce ćwicząc akrobacje na klawiaturze, a kto trenując footwork?

● KATEGORIE:
- 2vs2 do lat 16
- 2vs2 powyżej 16 lat

● WPISOWE / PUBLICZNOŚĆ - WSTĘP BEZPŁATNY

● NAGRODY FINANSOWE:
1 miejsce 2vs2 pow.16 - 800 zł
1 miejsce 2vs2 pon.16 - 400 zł

● ZAPISY / INFORMACJE: Slam - rafsamol@gmail.com, 516-063-078

● OBSADA:
# DJ - Dj Krystek // NON Crew - Strzelce Krajeńskie
# Prowadzący - bboy Pawlotti // Haribo Crew – Słupsk
# Sędziowie:
- bboy Mendi // Young Flava - Pruszcz Gdański
- bboy Beeski // Sztewite Gang / Elade Crew - Grudziądz
- bboy Pavlos // Bydgoszcz

● Organizatorzy:
Stacja Orunia
Fundacja "Pomóż Sobie i Innym"

Zadanie finansowe ze środków publicznych budżetu województwa pomorskiego na realizację zadań z zakresu edukacji.

Nie

Regulamin zawodów
„Stacja Breakdance Gdańsk”

1. Zawody „Stacja Breakdance 2017 Gdańsk” (zwane dalej: Zawodami) organizowane są przez Fundację „Pomóż sobie i Innym”, ul. Wrzosy 21, 80-618 Gdańsk, NIP: 583-28-08-755, KRS: 0000151295 (zwaną dalej Organizatorem) przy współpracy Gdańskiego Archipelagu Kultury. Zawody odbędą się 16 września 2017 roku w budynku Stacji Orunia GAK w Gdańsku przy ul. Dworcowej 9.
2. Każda osoba przebywająca w budynku Stacji Orunia GAK podczas trwania Zawodów jako widz, zawodnik lub osoba biorąca udział w jakichkolwiek aktywnościach odbywających się podczas Zawodów, zobowiązana jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegać postanowień w nim zawartych. Przebywanie w budynku Stacji Orunia GAK podczas Zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
3. Przebywanie w budynku Stacji Orunia GAK podczas Zawodów osób nie mających ukończonych 18 lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w niniejszym regulaminie przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.
4. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach:
> Bboying 2vs2 powyżej 16 roku życia,
> Bboying 2vs2 poniżej 16 roku życia,
5. Osoby zainteresowane wzięciem udziału, które chcą wziąć udział w Zawodach zobowiązane są do przesłania do 15.09.2017r. zgłoszeń na adres: rafsamol@gmail.com lub zgłosić się bezpośrednio do punktu rejestracyjnego w dniu Zawodów w budynku Stacji Orunia GAK do godziny 13.30
Wraz ze zgłoszeniem, w poszczególnych kategoriach należy przesłać: imię i nazwisko.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w zawodach (wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej wydarzenia).
Osoby dokonujące zgłoszenia udziału w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych. Zgoda ta jest dobrowolna, ale brak zgody uniemożliwia przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
6. Istnieje możliwość wzięcia udziału w każdej z w/wym. kategorii, jednak do każdej musi być przesłane osobne zgłoszenie.
7. Osoby, które chcą wziąć udział w Zawodach zobowiązane są stawić się w dniu 16 września 2017 w budynku Stacji Orunia GAK do godziny 13.30 w celu rejestracji. Rejestracje po czasie nie będą przyjmowane.
8. Wstęp na Zawody dla publiczności jest nieodpłatny.
9. Zawody oceniać będzie jury w składzie 3 sędziów zaproszonych przez Organizatora. Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne.
10. W zawodach, w kategorii Bboying 2vs2 poniżej 16 roku życia mogą brać udział osoby od 6 roku życia.
11. Zawody składać się będą z następujących etapów:
> Bboying 2vs2 powyżej 16 roku życia, eliminacje, kolejne rundy, walki 2 na 2,
> Bboying 2vs2 poniżej 16 roku życia, eliminacje, kolejne rundy, walki 2 na 2,
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach, w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
13. Każda osoba przebywająca w budynku Stacji Orunia GAK podczas trwania Zawodów przebywa w nim na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność osób, którzy sprawują nad nią opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zawodów przy niewystarczającej liczbie zgłoszeń.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika Zawodów lub uczestników Zawodów w przypadku ich niestosownego zachowania w stosunku do sędziów, przedstawicieli Organizatora lub pozostałych uczestników Zawodów lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
16. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia nagród dla zwycięzców Zawodów. Nagrody  kształtują się w sposób następujący:
> 1 msc: Bboying 2vs2 powyżej 16 roku życia - nagroda pieniężna w wysokości 800 zł;
> 1 msc: Bboying 2vs2 poniżej 16 roku życia - nagroda pieniężna w wysokości 400 zł;
17. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy za okazaniem dokumentu tożsamości.
18. W przypadku gdy zwycięzcą jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, nagroda pieniężna zostanie przekazana zwycięzcy na podstawie upoważnienia podpisanego przez jego przedstawicieli ustawowych (rodziców/opiekunów).
19. W budynku Stacji Orunia GAK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, oraz spożywania alkoholu.
20. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane na teren budynku Stacji Orunia GAK.
21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie budynku Stacji Orunia GAK przez osoby w nim przebywające podczas trwania Zawodów.
22. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie budynku Stacji Orunia GAK.
23. Osoby przebywające na terenie budynku Stacji Orunia GAK podczas Zawodów przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale przedstawiającym Zawody na czas nieokreślony.
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Zawodów - godziny mogą ulec zmianie.
25. Organizatorzy informują, iż nie zapewniają jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z przebywaniem w budynku Stacji Orunia GAK podczas Zawodów.
26. Organizator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy naruszenia prawa powstałe w skutek działania osób biorących udział w Zawodach.
27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Zawodów bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Zawodów bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. O zmianach w niniejszym regulaminie Organizatorzy będą informowali na stronie internetowej wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook
30. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
31. Regulamin Zawodów jest dostępny:
a) w budynku Stacji Orunia GAK, Gdańsk, ul. Dworcowa 9
b) na stronie internetowej wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook

Gdańsk, data 01.09.2017


OD: sob 16.09.17
DO: nie 17.09.17

Zobacz daty
14:00
Stacja Orunia
Konkurs
Nie
Fundacja "Pomóż Sobie i Innym"
https://www.facebook.com/events/1428649803919025/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
Powtarza się codziennie do ndz. wrz 17 2017.