Konkurs

Nakręć się! - VI edycja konkursu

Jesteś tutaj

Zapraszamy amatorów sztuki filmowej (bez limitu wieku) do udziału w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu "Nakręć się!". Obrazy powinny dotyczyć pasji lub wydarzeń, które zainspirowały autorów do działania. Laureatów konkursu wyłoni trzyosobowe jury . Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane i nagrodzone w klubie PROJEKTORNIA GAK w Gdańsku Brzeźnie 12 lutego 2016 roku. W konkursie biorą udział filmy wykonane „domowymi technikami” (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem). Film nie powinien przekraczać 3 minut. Filmy nadsyłać można do 8 lutego 2016 roku na adres: PROJEKTORNIA GAK ul. Dworska 29 a 80- 506 Gdańsk lub na adres mailowy projektornia@gak.gda.pl

Regulamin konkursu filmowego „Nakręć się!”

1. „Nakręć się”  to ogólnopolski konkurs filmowy. Konkurs poprzez poszukiwanie i propagowanie obrazowych środków wyrazu ma na celu prezentowanie indywidualnych pasji i sposobu patrzenia na świat. Ideą konkursu jest inicjowanie zachowań twórczych.
2. W konkursie biorą udział filmy wykonane „domowymi technikami” (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem). Film nie powinien przekraczać 3 minut.
3. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.
4. Tematem konkursu są zdarzenia, które zainspirowały autorów/autorki
do działania lub pasje bohaterów/bohaterek filmu.

5. Prace na płytach CD lub DVD oznaczonych godłem prosimy dostarczać do

8 lutego 2016 roku  osobiście (od g.10.00-20.00), drogą pocztową (decyduje data wpłynięcia) na adres PROJEKTORNIA GAK, ul. Dworska 29 a ,

 80-506 Gdańsk, lub na adres projektornia@gak.gda.pl

Do pracy konkursowej należy dołączyć w osobnej zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym godłem podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy .
Prace można przekazać drogą mailową, jednak muszą być zatytułowane godłem/hasłem/.
W osobnym pliku tekstowym zatytułowanym godłem należy wpisać ww. dane osobowe i adresowe.

6. Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie.

7. Najciekawsze filmy zostaną zaprezentowane i nagrodzone 12 lutego 2016 roku

w klubie PRROJEKTORNIA GAK. Przewidziane są: nagroda główna w wysokości 500 zł, dwie nagrody rzeczowe dla drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia.
8. Przesłanie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad, pozwoleniem na publiczną prezentację prac oraz wykorzystanie ich do celów promocyjnych konkursu oraz Projektorni GAK.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia  z udziału w konkursie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych.

10. Koszty przesyłki ponoszą autorzy/autorki prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.

11.Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej prezentację na niekomercyjnych pokazach, przygotowanych przez organizatora, ewentualne wyświetlanie i zamieszczanie na stronach internetowych Gdańskiego Archipelagu Kultury, na platformach www.facebook.com, oraz www.youtube.com,. 11. Nadsyłając pracę Autor/Autorka oświadcza, że przysługują mu/jej do pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatora konkursu.

12. Wykorzystanie utworu muzycznego znalezionego w sieci bez jasnej zgody autora jest łamaniem prawa, dlatego warto upewnić się, że autor wybranego fragmentu muzycznego czy sampla nie ma nic przeciwko temu, lub nagrać muzykę samodzielnie.

13.Dostarczenie filmu przez Autora/Autorkę na konkurs jest jednoznaczne z zapewnieniem złożonym Organizatorowi konkursu o tym, iż film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych w filmie.

14.Przesyłając film Autor/Autorka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego/jej zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Kontakt do organizatora: Projektornia GAK, ul. Dworska 29a, 80-506 Gdańsk, projektornia@gak.gda.pl, 583434691

Nie
12.02.16
piątek
18:00
Projektornia
Konkurs
Nie