Konkurs

Nakręć się! Konkurs filmowy dla każdego

Jesteś tutaj

PROJEKTORNIA Gdański Archipelag Kultury zaprasza amatorów sztuki filmowej (bez limitu wieku) do udziału w ogólnopolskim konkursie "Nakręć się!". Obrazy powinny dotyczyć pasji lub wydarzeń, które zainspirowały autorów do działania. W konkursie biorą udział zarówno filmy wykonane profesjonalnie, jak i te stworzone przy użyciu domowych technik. To już siódma edycja konkursu. W ubiegłych latach napływało do nas mnóstwo prac z całej Polski. Różnorodność tematyki nadsyłanych filmów jest ogromna. Prace z poprzednich lat dotyczyły podróżowania, tańca, sportu, poezji, czytelnictwa, gier komputerowych a nawet rolnictwa! Film nie powinien przekraczać 3 minut. Filmy nadsyłać można do 3 lutego 2017 roku na adres: PROJEKTORNIA GAK ul. Dworska 29 a 80- 506 Gdańsk lub na adres mailowy projektornia@gak.gda.pl Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 600 złotych. Autorzy prac, które zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody rzeczowe. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane i nagrodzone w klubie PROJEKTORNIA GAK w Gdańsku Brzeźnie w piątek 10 lutego 2017 roku. Po rozstrzygnięciu konkursu najlepsze filmy zostaną zaprezentowane także w Plamie GAK oraz Domu Sztuki GAK.

Regulamin konkursu filmowego „Nakręć się!”

1. „Nakręć się”  to ogólnopolski konkurs filmowy. Konkurs poprzez poszukiwanie i propagowanie obrazowych środków wyrazu ma na celu prezentowanie indywidualnych pasji i sposobu patrzenia na świat. Ideą konkursu jest inicjowanie zachowań twórczych.

Organizatorem konkursu jest Projektorania Gdańskiego Archipelagu Kultury, zwany Organizatorem.

2. W konkursie biorą udział filmy wykonane „domowymi technikami” (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem). Film nie powinien przekraczać 3 minut.

3. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.

4. Tematem konkursu są zdarzenia, które zainspirowały autorów/autorki do działania lub pasje bohaterów/bohaterek filmu.

5. Prace na płytach CD lub DVD oznaczonych godłem (słowo, obrazek) prosimy dostarczać osobiście (od poniedziałku do piątku od g.10.00 do 20.00), drogą pocztową do 3 lutego 2017 roku (decyduje data wpłynięcia), na adres PROJEKTORNIA GAK, ul. Dworska 29a, 80-506 Gdańsk, lub mailowo na adres projektornia@gak.gda.pl

Do pracy konkursowej należy dołączyć w osobnej zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym godłem podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy.

Do danych uczestnika/uczestniczki należy dołączyć i podpisać następujące oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu na „Nakręć się!” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883, tekst jedn. Dz.U z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).”

Prace można przekazać drogą mailową, jednak muszą być zatytułowane godłem.

W osobnym pliku tekstowym zatytułowanym godłem należy wpisać ww. dane osobowe i adresowe.

6. Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie.

7. Najciekawsze filmy zostaną zaprezentowane i nagrodzone 10 lutego 2017 roku w klubie PROJEKTORNIA GAK. Przewidziane są: nagroda główna w wysokości  600 zł, dwie nagrody rzeczowe dla drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia.

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia  z udziału w konkursie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.

9. Koszty przesyłki ponoszą autorzy/autorki prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.

10. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:

1)      oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

2)      oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

3)      udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami,  w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

4)      upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

 

11. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.

12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.

13. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.

14. Organizator nie odsyła nadesłanych kopii prac i pozostają one jego własnością.

15.Przesyłając film Autor/Autorka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego/jej zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:

¾     administratorem zbieranych w kartach zgłoszeń danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80 – 026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,

¾     zbierane dane osobowe przetwarzane będą tylko dla zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom,

¾     zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,

¾     uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

¾     podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne (stanowi jednak formalny wymóg udziału w konkursie).

16. We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decyduje Komisja Konkursowa.

17. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.gak.gda.pl

18. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Nie
03.02.17
piątek
20:00
Projektornia
Konkurs
Nie
piątek, luty 3, 2017 - 20:00 do piątek, luty 10, 2017 - 18:00