Konkurs

Nakręć się! // konkurs filmowy

Jesteś tutaj

UWAGA KONKURS FILMOWY

PROJEKTORNIA Gdański Archipelag Kultury zaprasza amatorów i amatorki sztuki filmowej  (bez limitu wieku) do udziału w ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu "Nakręć się!". Filmy nakręcone „domowymi technikami" nadsyłać można do 9 lutego 2018 roku. Obrazy powinny dotyczyć pasji lub wydarzeń, które zainspirowały autorów i autorki do działania. Laureatów, laureatki konkursu wyłoni trzyosobowe jury . Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane i nagrodzone w klubie PROJEKTORNIA GAK w Gdańsku Brzeźnie 16 lutego 2018 roku o g.18.00.

 

Regulamin konkursu filmowego „Nakręć się!”

1. „Nakręć się”  to ogólnopolski konkurs filmowy. Konkurs poprzez poszukiwanie i propagowanie obrazowych środków wyrazu ma na celu prezentowanie indywidualnych pasji i sposobu patrzenia na świat. Ideą konkursu jest inicjowanie zachowań twórczych.

Organizatorem konkursu jest Projektorania Gdańskiego Archipelagu Kultury, zwany Organizatorem.

2. W konkursie biorą udział filmy wykonane „domowymi technikami” (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem). Film nie powinien przekraczać 3 minut.

3. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.

4. Tematem konkursu są zdarzenia, które zainspirowały autorów/autorki do działania lub pasje bohaterów/bohaterek filmu.

5. Prace na płytach CD lub DVD oznaczonych godłem (słowo, obrazek) prosimy dostarczać osobiście (od poniedziałku do piątku od g.10.00 do 20.00), drogą pocztową do 9 lutego 2018 roku (decyduje data wpłynięcia), na adres PROJEKTORNIA GAK, ul. Dworska 29a, 80-506 Gdańsk, lub mailowo na adres projektornia@gak.gda.pl

Do pracy konkursowej należy dołączyć w osobnej zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym godłem podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy.

Do danych uczestnika/uczestniczki należy dołączyć i podpisać następujące oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu na „Nakręć się!” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883, tekst jedn. Dz.U z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).”

Prace można przekazać drogą mailową, jednak muszą być zatytułowane godłem.

W osobnym pliku tekstowym zatytułowanym godłem należy wpisać ww. dane osobowe i adresowe.

6. Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie.

7. Najciekawsze filmy zostaną zaprezentowane i nagrodzone 16 lutego 2018 roku w klubie PROJEKTORNIA GAK. Przewidziane są: nagroda główna w wysokości  600 zł, dwie nagrody rzeczowe dla drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia.

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia  z udziału w konkursie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.

9. Koszty przesyłki ponoszą autorzy/autorki prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.

10. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:

1) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

2) oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

3) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami,  w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

4) upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

11. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.

12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.

13. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.

14. Organizator nie odsyła nadesłanych kopii prac i pozostają one jego własnością.

15.Przesyłając film Autor/Autorka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego/jej zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:

¾ administratorem zbieranych w kartach zgłoszeń danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80 – 026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,

¾ zbierane dane osobowe przetwarzane będą tylko dla zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom,

¾ zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,

¾ uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

¾ podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne (stanowi jednak formalny wymóg udziału w konkursie).

16. We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decyduje Komisja Konkursowa.

17. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.gak.gda.pl

18. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie
OD: pon 11.12.17
DO: pon 12.02.18

Zobacz daty
13:20
Projektornia
Konkurs
Nie
Powtarza się codziennie do pon. lut 12 2018.
poniedziałek, Grudzień 11, 2017 - 13:20 do piątek, luty 16, 2018 - 18:00
wtorek, Grudzień 12, 2017 - 13:20 do sobota, luty 17, 2018 - 18:00
środa, Grudzień 13, 2017 - 13:20 do niedziela, luty 18, 2018 - 18:00
czwartek, Grudzień 14, 2017 - 13:20 do poniedziałek, luty 19, 2018 - 18:00
piątek, Grudzień 15, 2017 - 13:20 do wtorek, luty 20, 2018 - 18:00
sobota, Grudzień 16, 2017 - 13:20 do środa, luty 21, 2018 - 18:00
niedziela, Grudzień 17, 2017 - 13:20 do czwartek, luty 22, 2018 - 18:00
poniedziałek, Grudzień 18, 2017 - 13:20 do piątek, luty 23, 2018 - 18:00
wtorek, Grudzień 19, 2017 - 13:20 do sobota, luty 24, 2018 - 18:00
środa, Grudzień 20, 2017 - 13:20 do niedziela, luty 25, 2018 - 18:00
czwartek, Grudzień 21, 2017 - 13:20 do poniedziałek, luty 26, 2018 - 18:00
piątek, Grudzień 22, 2017 - 13:20 do wtorek, luty 27, 2018 - 18:00
sobota, Grudzień 23, 2017 - 13:20 do środa, luty 28, 2018 - 18:00
niedziela, Grudzień 24, 2017 - 13:20 do czwartek, Marzec 1, 2018 - 18:00
poniedziałek, Grudzień 25, 2017 - 13:20 do piątek, Marzec 2, 2018 - 18:00
wtorek, Grudzień 26, 2017 - 13:20 do sobota, Marzec 3, 2018 - 18:00
środa, Grudzień 27, 2017 - 13:20 do niedziela, Marzec 4, 2018 - 18:00
czwartek, Grudzień 28, 2017 - 13:20 do poniedziałek, Marzec 5, 2018 - 18:00
piątek, Grudzień 29, 2017 - 13:20 do wtorek, Marzec 6, 2018 - 18:00
sobota, Grudzień 30, 2017 - 13:20 do środa, Marzec 7, 2018 - 18:00
niedziela, Grudzień 31, 2017 - 13:20 do czwartek, Marzec 8, 2018 - 18:00
poniedziałek, Styczeń 1, 2018 - 13:20 do piątek, Marzec 9, 2018 - 18:00
wtorek, Styczeń 2, 2018 - 13:20 do sobota, Marzec 10, 2018 - 18:00
środa, Styczeń 3, 2018 - 13:20 do niedziela, Marzec 11, 2018 - 18:00
czwartek, Styczeń 4, 2018 - 13:20 do poniedziałek, Marzec 12, 2018 - 18:00
piątek, Styczeń 5, 2018 - 13:20 do wtorek, Marzec 13, 2018 - 18:00
sobota, Styczeń 6, 2018 - 13:20 do środa, Marzec 14, 2018 - 18:00
niedziela, Styczeń 7, 2018 - 13:20 do czwartek, Marzec 15, 2018 - 18:00
poniedziałek, Styczeń 8, 2018 - 13:20 do piątek, Marzec 16, 2018 - 18:00
wtorek, Styczeń 9, 2018 - 13:20 do sobota, Marzec 17, 2018 - 18:00
środa, Styczeń 10, 2018 - 13:20 do niedziela, Marzec 18, 2018 - 18:00
czwartek, Styczeń 11, 2018 - 13:20 do poniedziałek, Marzec 19, 2018 - 18:00
piątek, Styczeń 12, 2018 - 13:20 do wtorek, Marzec 20, 2018 - 18:00
sobota, Styczeń 13, 2018 - 13:20 do środa, Marzec 21, 2018 - 18:00
niedziela, Styczeń 14, 2018 - 13:20 do czwartek, Marzec 22, 2018 - 18:00
poniedziałek, Styczeń 15, 2018 - 13:20 do piątek, Marzec 23, 2018 - 18:00
wtorek, Styczeń 16, 2018 - 13:20 do sobota, Marzec 24, 2018 - 18:00
środa, Styczeń 17, 2018 - 13:20 do niedziela, Marzec 25, 2018 - 18:00
czwartek, Styczeń 18, 2018 - 13:20 do poniedziałek, Marzec 26, 2018 - 18:00
piątek, Styczeń 19, 2018 - 13:20 do wtorek, Marzec 27, 2018 - 18:00
sobota, Styczeń 20, 2018 - 13:20 do środa, Marzec 28, 2018 - 18:00
niedziela, Styczeń 21, 2018 - 13:20 do czwartek, Marzec 29, 2018 - 18:00
poniedziałek, Styczeń 22, 2018 - 13:20 do piątek, Marzec 30, 2018 - 18:00
wtorek, Styczeń 23, 2018 - 13:20 do sobota, Marzec 31, 2018 - 18:00
środa, Styczeń 24, 2018 - 13:20 do niedziela, Kwiecień 1, 2018 - 18:00
czwartek, Styczeń 25, 2018 - 13:20 do poniedziałek, Kwiecień 2, 2018 - 18:00
piątek, Styczeń 26, 2018 - 13:20 do wtorek, Kwiecień 3, 2018 - 18:00
sobota, Styczeń 27, 2018 - 13:20 do środa, Kwiecień 4, 2018 - 18:00
niedziela, Styczeń 28, 2018 - 13:20 do czwartek, Kwiecień 5, 2018 - 18:00
poniedziałek, Styczeń 29, 2018 - 13:20 do piątek, Kwiecień 6, 2018 - 18:00
wtorek, Styczeń 30, 2018 - 13:20 do sobota, Kwiecień 7, 2018 - 18:00
środa, Styczeń 31, 2018 - 13:20 do niedziela, Kwiecień 8, 2018 - 18:00
czwartek, luty 1, 2018 - 13:20 do poniedziałek, Kwiecień 9, 2018 - 18:00
piątek, luty 2, 2018 - 13:20 do wtorek, Kwiecień 10, 2018 - 18:00
sobota, luty 3, 2018 - 13:20 do środa, Kwiecień 11, 2018 - 18:00
niedziela, luty 4, 2018 - 13:20 do czwartek, Kwiecień 12, 2018 - 18:00
poniedziałek, luty 5, 2018 - 13:20 do piątek, Kwiecień 13, 2018 - 18:00
wtorek, luty 6, 2018 - 13:20 do sobota, Kwiecień 14, 2018 - 18:00
środa, luty 7, 2018 - 13:20 do niedziela, Kwiecień 15, 2018 - 18:00
czwartek, luty 8, 2018 - 13:20 do poniedziałek, Kwiecień 16, 2018 - 18:00
piątek, luty 9, 2018 - 13:20 do wtorek, Kwiecień 17, 2018 - 18:00
sobota, luty 10, 2018 - 13:20 do środa, Kwiecień 18, 2018 - 18:00
niedziela, luty 11, 2018 - 13:20 do czwartek, Kwiecień 19, 2018 - 18:00
poniedziałek, luty 12, 2018 - 13:20 do piątek, Kwiecień 20, 2018 - 18:00