Konkurs

Konkurs plastyczny // Zwierzyniec Jana Brzechwy pod lupą

Jesteś tutaj

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ZWIERZYNIEC JANA BRZECHWY POD LUPĄ”

Zapraszamy dzieci i młodzież z gdańskich szkół podstawowych do udziału w Konkursie Plastycznym „Zwierzyniec Jana Brzechwy pod lupą ”.

Konkurs ma na celu zainteresowanie młodych ludzi przekazem zawartym w utworach Jana Brzechwy.
Organizatorem konkursu jest Projektornia Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku Brzeźnie.

ZASADY KONKURSU
Uczestnicy zapoznają się we własnym zakresie z wybranym utworem poetyckim Jana Brzechwy dotyczącym tematyki świata zwierząt. Po dokładnej analizie wybierają jeden motyw literacki, bądź jedną scenę, która ich zainteresowała lub wywarła największe wrażenie. Zadanie polega na przedstawieniu własnej interpretacji wybranego motywu lub sceny dowolną techniką plastyczną (tylko formy płaskie).

 

karta zgłoszenia

REGULAMIN 2019
1. Technika wykonania: dowolna technika plastyczna płaska, wyłączając formy przestrzenne.
2. Format dowolny.
3. Uczestnik zobligowany jest do wypełnienia Karty Zgłoszenia oraz opisania pracy: imię, nazwisko, kategoria, nazwa szkoły lub pieczęć szkoły.
4. Termin dostarczania prac do Projektorni GAK, na adres: ul. Dworska 29 A, Gdańsk Brzeźno, do 16 kwietnia 2019.
5. Rozdanie nagród podczas wernisażu 24 kwietnia 2019, o godz. 17:00 w Projektorni GAK.
6. Nagrody rzeczowe przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
a. Klasy podstawowe I-III
b. Klasy podstawowe IV-VI
c. Klasy podstawowe VII-VIII
7. Prace ocenia Komisja złożona z artystów plastyków i literaturoznawców.
8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
9. Organizator nabywa wyłączne prawa autorskie do nadesłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie praw autorskich do utworów następuje na polach eksploatacji takich jak:
* utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną
* zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, co obejmuje zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi
* wprowadzenie do obrotu
* wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w szczególności Internetu, do baz danych oraz do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych
* wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych
* wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego na wszelkiego rodzaju nośnikach
* wielokrotne wystawianie i wyświetlanie
* eksploatację w Internecie i na stronach www
* wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych
10. Wraz z przeniesieniem praw autorskich organizatorowi przysługuje prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do wykonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami prac.
11. Nadsyłając prace, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych pracach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie praw osób trzecich.
12. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku dzieci/podopiecznych na potrzeby działań promocyjnych i komunikacyjnych Organizatora.
13. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.
14. Dane osobowe: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu „Zwierzyniec Jana Brzechwy pod lupą” jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl
c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Zwierzyniec Jana brzechwy pod lupą” Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
16. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.
17. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów na udział w konkursie dzieci/podopiecznych.
18. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
19. Ostateczną i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
20. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.gak.gda.pl

Nie
16.04.19
wtorek
10:00
Projektornia
Konkurs
Nie