Konkurs

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę na Choinkę Młodych Gdańszczan

Jesteś tutaj

Ogłaszamy konkurs plastyczny na najładniejszą ozdobę choinkową, która ozdobi Choinkę Młodych Gdańszczan na Targu Węglowym.
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 0-3 gdańskich szkół podstawowych.

_______

REGULAMIN KONKURSU:
ORGANIZATOR – Plama Gdański Archipelag Kultury
WSPÓŁORGANIZATOR - Fundacja Choinki Gdańskiej

CEL KONKURSU
• Popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób na bożonarodzeniową choinkę;
• Stworzenie dzieciom możliwości udziału w życiu miasta;
• Promocja działań plastycznych.

UCZESTNICY – Grupa wiekowa 5-10 lat.

TEMAT PRAC – Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Prosimy nauczycieli i opiekunów o zwrócenie uwagi na fakt, że do ekspozycji na choince będą kwalifikowane tylko prace odporne na warunki atmosferyczne.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – 23.11.2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA – opatrzenie każdej pracy metryczką zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora, adres z kodem pocztowym placówki rekomendującej prace, adres e-mail, imię i nazwisko instruktora (nauczyciela), pod którego kierunkiem wykonano prace. Do metryczki proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w metryczce i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie. 
Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania i o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz otrzymałem/am pozostałe informacje zgodnie z art.13 Rozporządzenia PE i R(UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

W przypadku większej liczby prac prosimy o dołączenie listy uczestników. Każda osoba może nadesłać tylko jedną pracę. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane. Nadesłane prace pozostają własnością Gdańskiego Archipelagu Kultury i nie będą zwracane autorom. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo fotografowania nadesłanych prac i wprowadzania fotografii do obiegu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.11.2018

NAGRODY – Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody, które wręczy Mikołaj w towarzystwie Prezydenta Miasta Gdańska i przedstawicieli Fundacji Gdańskiej Choinki. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 06.12.2018r.

ADRES NADSYŁANIA PRAC: Plama Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk; tel. 58 557 42 47; Uwaga! Prace można przynosić także osobiście.

KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników i ich opiekunów oraz instruktorów zbieranych na metryczkach jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail : daneosobowe@gak.gda.pl 
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa” . 
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do momentu zakończenia konkursu.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

Nie
Na prace czekamy do 23 listopada!

OD: wt 13.11.18
DO: pią 23.11.18

Zobacz daty
10:30
Plama
Konkurs
Nie
www.facebook.com/events/1851444131634926
Powtarza się codziennie w poniedziałek i w wtorek i w środa i w czwartek i w piątek do sob. lis 24 2018.