Projektornia

Jesteś tutaj

Projektornia GAK mieści się w Gdańsku Brzeźnie, w niewielkiej odległości od morza. Nazwa klubu wywodzi się od sali projekcyjnej, znajdującej się w placówce i tym samym nawiązuje do tradycji kinowej tego miejsca.

Działalność Projektorni ukierunkowana jest na społeczność lokalną, a także turystów, odwiedzających latem Brzeźno. Organizowane przez klub imprezy nawiązują często do dawnych historii z życia nadmorskiego kurortu, bądź też służą promocji artystów działających w dzielnicy.

ul. Dworska 29a
80-506 Gdańsk Brzeźno

Godziny otwarcia:
PON-PT 10:00 - 20:00
tel. 58 343 46 91
projektornia@gak.gda.pl
projektornia.art.pl
Projektornia prowadzi zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zajęć: tańca współczesnego i artystycznego, ekspresji plastycznej z elementami teatru, współtworzą, także formacje artystyczne: Centrum Gimnastyki Artystycznej, Teatr Młoda Projektornia, Teatr Seniora.
Nawiązując do historii miejsca, w którym mieści się Projektornia, realizujemy od wielu lat filmowy konkurs ogólnopolski "Nakręć się!" i zapraszamy na projekcie filmowe. W klimatach nadmorskich organizujemy Święto Ulicy Północnej i Jodowanie. Prowadzimy także Galerię Otwartą a w niej wszelkie formy performatywne: teatralne, wystawy, koncerty, czy spotkania z podróżnikami.

 


 


 

ZWIDY // Wojciech Woźniak//wernisaż wystawy

Projektornia Gdański Archipelag Kultury zaprasza na wernisaż prac Wojciecha Woźniaka 28 lutego (środa), godz. 18:00 w Projektornia GAK. Wstęp wolny!

ZWIDY- to sytuacje, zdarzenia które zostały bądź wydawało się, że zostały zaobserwowane (zwidziane) w szeroko pojętym pejzażu.
Efektem tych obserwacji jest otwarty cykl prac, które wykorzystują ten mechanizm do subiektywnej wypowiedzi, komentarza- często z zakresu zachowań społecznych, polityki czy historii.

28.02.18
środa
18:00

Z uśmiechem przez Tajlandię//Diana Dziaduch

Zapraszamy do wspólnego odkrywania słonecznej Tajlandii wraz z opowieściami autorki podczas multimedialnej prezentacji. Podczas miesięcznej podróży Diana Dziaduch przemierzyła cały kraj, w którym w czasie obcowania z bujną przyrodą, niezwykłą kulturą i życzliwymi ludźmi odkryła tajski przepis na szczęście – to codzienny uśmiech. A do tego kilka spełnionych marzeń: nur wśród kolorowej rafy koralowej w Zatoce Tajlandzkiej, ach ten zachód słońca na rzece Kwai, nocleg w dżungli i spotkania ze słoniami.

19.02.18
poniedziałek
17:00

FERIE //warsztaty z tańca artystycznego

Zapraszamy na warsztaty z tańca artystycznego!

 

Warsztaty dla dziewczynek w wieku od 5 lat wzwyż, które uczęszczały już w naszym klubie na zajęcia z tańca artystycznego i chciałyby popracować nad swoimi  umiejętnościami także podczas ferii zimowych. Prowadząca – Sandra Tryba.

 

TERMINY:

05.02.2018 (poniedziałek)
07.02.2018 (środa)
08.02.2018 (czwartek)
GODZ. 16.00 – 18.00
KOSZT: 45 zł/tydzień, 20 zł/pojedyncze zajęcia

Zapisy: w biurze Projektoni GAK/tel: 58 343 46 91/e-mail:projektornia@gak.gda.pl

OD: wt 12.12.17
DO: czw 08.02.18

Zobacz daty
12:35

Nakręć się! // konkurs filmowy

UWAGA KONKURS FILMOWY

PROJEKTORNIA Gdański Archipelag Kultury zaprasza amatorów i amatorki sztuki filmowej  (bez limitu wieku) do udziału w ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu "Nakręć się!". Filmy nakręcone „domowymi technikami" nadsyłać można do 9 lutego 2018 roku. Obrazy powinny dotyczyć pasji lub wydarzeń, które zainspirowały autorów i autorki do działania. Laureatów, laureatki konkursu wyłoni trzyosobowe jury . Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane i nagrodzone w klubie PROJEKTORNIA GAK w Gdańsku Brzeźnie 16 lutego 2018 roku o g.18.00.

 

Regulamin konkursu filmowego „Nakręć się!”

1. „Nakręć się”  to ogólnopolski konkurs filmowy. Konkurs poprzez poszukiwanie i propagowanie obrazowych środków wyrazu ma na celu prezentowanie indywidualnych pasji i sposobu patrzenia na świat. Ideą konkursu jest inicjowanie zachowań twórczych.

Organizatorem konkursu jest Projektorania Gdańskiego Archipelagu Kultury, zwany Organizatorem.

2. W konkursie biorą udział filmy wykonane „domowymi technikami” (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem). Film nie powinien przekraczać 3 minut.

3. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.

4. Tematem konkursu są zdarzenia, które zainspirowały autorów/autorki do działania lub pasje bohaterów/bohaterek filmu.

5. Prace na płytach CD lub DVD oznaczonych godłem (słowo, obrazek) prosimy dostarczać osobiście (od poniedziałku do piątku od g.10.00 do 20.00), drogą pocztową do 9 lutego 2018 roku (decyduje data wpłynięcia), na adres PROJEKTORNIA GAK, ul. Dworska 29a, 80-506 Gdańsk, lub mailowo na adres projektornia@gak.gda.pl

Do pracy konkursowej należy dołączyć w osobnej zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym godłem podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy.

Do danych uczestnika/uczestniczki należy dołączyć i podpisać następujące oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu na „Nakręć się!” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883, tekst jedn. Dz.U z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).”

Prace można przekazać drogą mailową, jednak muszą być zatytułowane godłem.

W osobnym pliku tekstowym zatytułowanym godłem należy wpisać ww. dane osobowe i adresowe.

6. Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie.

7. Najciekawsze filmy zostaną zaprezentowane i nagrodzone 16 lutego 2018 roku w klubie PROJEKTORNIA GAK. Przewidziane są: nagroda główna w wysokości  600 zł, dwie nagrody rzeczowe dla drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia.

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia  z udziału w konkursie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.

9. Koszty przesyłki ponoszą autorzy/autorki prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.

10. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:

1) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

2) oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

3) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami,  w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

4) upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

11. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.

12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.

13. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.

14. Organizator nie odsyła nadesłanych kopii prac i pozostają one jego własnością.

15.Przesyłając film Autor/Autorka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego/jej zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:

¾ administratorem zbieranych w kartach zgłoszeń danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80 – 026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,

¾ zbierane dane osobowe przetwarzane będą tylko dla zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom,

¾ zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,

¾ uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

¾ podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne (stanowi jednak formalny wymóg udziału w konkursie).

16. We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decyduje Komisja Konkursowa.

17. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.gak.gda.pl

18. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 

OD: pon 11.12.17
DO: pon 12.02.18

Zobacz daty
13:20

Galeria Otwarta//ekspozycja wystawy

 

Przypominamy Wam o wystawie prac uczestników i uczestniczek, którzy pokazali swoją twórczość w ramach „Galerii Otwartej”. Ta edycja odbyła się po hasłem "50 prac na 50-lecie GAKu". Wystawę można oglądać od 30 listopada do 22 grudnia ( od poniedziałku do piątku), w godz. 10:00-18:00.

 


 

OD: pią 01.12.17
DO: sob 23.12.17

Zobacz daty
10:00

Strony

Zajęcia Stałe