Konkurs dla koneserów letnich przygód

Jesteś tutaj

Written by tomasz.hildebrand On the

Gdański Archipelag Kultury ogłasza konkurs, w którym nagrodą będzie podwójna wejściówka na sobotni i niedzielne koncerty w ramach festiwalu Gdańsk Dźwiga Muzę (29-31 lipca, Gdańsk).  30 lipca o 20.00 zapraszamy na Wielki Dialog Orkiestr, 31 lipca 0 17.00 wystąpi Milczenie Owiec, Julia Marcel, Lao CHe, Lukstorpeda, HEY.  Żeby zdobyć zaproszenia wystarczy na naszym profilu Facebookowym zamieścić krótkie hasło promujące wakacyjne życie w Gdańsku. Termin zamieszczania postów konkursowych upływa dzisiaj o 24.00. Dwóch "zdobywców" nagród poznamy jutro. Jedna osoba otrzyma jedną podwójną wejściówkę. Szczegóły na naszym profilu na FB.

wiecej o Festiwalu Gdańsk Dźwiga Muzę.

Zapoznajcie się prosze z regulaminem konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU Gdańskiego Archipelagu Kultury, NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy, zwane dalej „Konkursami”. Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie zwycięzcy –autora odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego o tematyce wydarzenia, w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na fan page'u Gdańskiego Archipelagu Kultury, na portalu społecznościowym Facebook.com, pod adresem internetowym www.facebook.com/GdanskiArchipelagKultury.

2. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Poprzez uczestnictwo w Konkursach każdy uczestnik Konkursów zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności.

3. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnym i loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

 

§2

Organizatorem Konkursów jest Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku.

 

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.facebook.com/GdanskiArchipelagKultury serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu lodowiska w serwisie Facebook.com do dnia określonego w opisie postu z konkursem.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 

§4

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Gdańskiego Archipelagu Kultury ( w skrócie GAK) na Facebooku i zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym profilu na Facebooku odpowiedź określoną w opisie postu konkursowego, nawiązującą tematycznie do wydarzenia w związku z którym jest organizowany Konkurs, zwany dalej "Odpowiedzią konkursową".

 

§5

Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursów.

 

§6

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursów będą przetwarzane w celu realizacji Konkursów. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

§7

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursów i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.

2. Konkursy składają się z dwóch etapów:

- etap 1.: zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowych w komentarzu pod postem konkursowym na profilu www.facebook.com/GdanskiArchipelagKultury, wśród których jury dokona wyboru prawidłowych lub najoryginalniejszych odpowiedzi.

- etap 2.: – wybór odpowiedzi przez Jury i opublikowanie ich na profilu www.facebook.com/GdanskiArchipelagKultury, jako komentarz pod postem konkursowym.

3. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych lub zgonie z powszechnie dostępną wiedzą ogólną. Nie ma możliwości podważenia wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór będzie subiektywny lub oparty na obiektywnej, powszechnie dostępnej wiedzy ogólnej.

 

§8

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

• mieć status fana profilu Gdańskiego Archipelagu Kultury na Facebooku

• zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.gak.gda.pl

• zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym profilu Gdańskiego Archipelagu Kultury na Facebook odpowiedź konkursową określoną w opisie postu konkursowego

2. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko Gdańskiego Archipelagu Kultury na Facebooku.

3. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi powinien być zwięzły i precyzyjnie sformułowany, nie powinien przekraczać 250 znaków i nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do 2. etapu Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania konkursów. W takim przypadku każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).

5. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursów jest sformułowanie prawidłowej zabawnej lub oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Sposób ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są określone regulaminem

6. W Konkursach nagradzane są prawidłowe, najciekawsze lub najbardziej pomysłowe teksty.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi konkursowej w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.

8. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.

9. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa. W przypadku tekstów o znamionach utworu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

10. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

11. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego.

12. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

13. Laureaci Konkursu będą proszeni o odbiór nagród w siedzibie Organizatora, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk ul. Dworcowa 9, bądź otrzymają informacje o innej formie przekazania nagrody.

 

IV. NAGRODY

 

§9

Nagrody przewidziane w Konkursach są za każdym razem określane w opisie postu konkursowego.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§10

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych osobowych wymienionych w §8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.gak.gda.pl oraz www.facebook.com/GdanskiArchipelagKultury przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu GAK w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8. Zasady Konkursów dostępne są na stronie www.gak.gda.pl .

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.